Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
   สมาชิกสภาตำบล
 
งานนโยบายและแผน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน
   ข้อบัญญัติ
   ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
   รายงานการประเมินความพึงพอใจ
   กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (คู่มือปฏิบัติงาน)
งานกฏหมายและคดี
   ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
    งานตรวจสอบภายใน
    การบริหารความเสี่ยง
   กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
การจดทะเบียนพาณิชย์
   คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์
   คู่มือ/ตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   บริการข้อมูลและสถิติ
   กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
งานกิจการสภา
   รายงานการประชุม
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ดาวน์โหลดเอกสาร
งานกองคลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานสถานะการเงิน
   แผนการจัดเก็บรายได้
   ประกาศเกี่ยวกับภาษี
   ระเบียบการคลัง
งานจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศต่างๆ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   ระเบียบกฎหมายด้านพัสดุ
งานจัดการเงินและงบประมาณ
   แผนการใช้เงิน
   รายงานการใช้เงิน
   สรุปผลการใช้เงิน
   ระเบียบกฎหมายด้านการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้
   แผนการจัดเก็บฯ
   ประกาศเกี่ยวกับภาษี
   สรุปผลการจัดเก็บ
   ระเบียบกฎหมายด้านการจัดเก็บรายได้
งานบริหารบุคคล
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   ระเบียบบริหารงานบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
งานการศึกษา
   งานการศึกษา
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   งานศาสนาวัฒนธรรม
   งานนันทนาการ
   ระเบียบกฎหมายด้านการพัสดุ
งานกองช่าง
   งานแผนและก่อสร้าง
   งานสำรวจและออกแบบ
   งานสาธารณูปโภค
   งานวิศวะกรรมโยธา
   ดาวโหลด แบบฟร์อม
   กฏหมาายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประกาศเตือนภัย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
นายธเรวัชร อบแพทย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 2)
กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 2)
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-leaming) (ดู : 3)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุโขทัย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุโขทัย หมู่ที่1 (ดู : 12)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษา 2564 (ดู : 15)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 
เข้าร่วมประชุม อสม.ประจำตำบล เพื่อชี้แจงการดำเนินโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพชุมชน และการจัดทำโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศพด.โรงเรียนบ้านในกริม ประจำภาคเรียนที่1/2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศพด.โรงเรียนประชาบุษยวิทย์ ประจำภาคเรียนที่1/2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศพด.โรงเรียนบ้านสวนจันทน์ ประจำภาคเรียนที่1/2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ศพด.วัดหาดสำราญ ประจำภาคเรียนที่1/2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ และ โรงเรียนบ้านสวนจันทน์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อก่อนเปิดภาคเรียน โรงเรียนประชาบุษยวิทย์และโรงเรียนบ้านในกริม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบจ.ให้การสนับสนุนเครื่องจักรเพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคม ในพื้นที่ บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 13
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (เสี่ยงสูง) หมู่ที่13
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เยี่ยมบ้านผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (เสี่ยงสูง) หมู่ที่13
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยยืนยันโควิด มอบเสบียงอาหารในการกักตัว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 2,3,4,11
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ร่วมประชุมหมู่บ้าน ณ ศูนย์หมู่บ้าน หมู่ที่9
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนและจัดชั้นเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านในกริมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เยี่ยมผู้ประสบปัญหาทางสังคมหมู่ที่ 9
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นำบัตรผู้พิการมอบให้กับผู้พิการ หมู่ที่ 8 และ12
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) จำนวน 1 อัตรา (ดู : 194)
ประรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 224)
ชอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 171)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
ปฏิทินการท่องเที่ยวตำบลหาดยาย ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ปฏิทินการท่องเที่ยวตำบลหาดยาย ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภูเขาออง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แผนการท่องเที่ยวองค์การบริการส่วนตำบลหาดยายประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกเหวหัวควาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกวังถ้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกตาพิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกควนเศียร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 
 
 
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
ศูนย์ข่าวสารทางราชการ
อบต.หาดยาย
 
     
เลขที่ 156 หมู่4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110โทรศัพท์ : 077-506-622 , 077-506-623-24 โทรสาร : 077-506-622
E-mail Address : hadyai@hotmail.com
Copyright © 2018. www.hadyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs