Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
กิจการสภา
   รายงานการประชุม
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ดาวน์โหลดเอกสาร
งานบริหารบุคคล
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   ระเบียบบริหารงานบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประกาศเตือนภัย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
นายธเรวัชร อบแพทย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 4)
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ดู : 5)
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) (ดู : 12)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงจันทร์ หมู่ที่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 (ดู : 5)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงจันทร์ หมู่ที่10 (ดู : 8)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 
พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายธเรวัชร อบแพทย์ คณะผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมศพ พระสังวาน สังวโร เจ้าอาวาสวัดพรรณราย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายขอขอบคุณสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหาดยาย สนับสนุนน้ำตรีผลาให้กับจุดคัดกรองอบต.หาดยาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นางสาวมณฑา อบแพทย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย มอบอุปกรณ์วัดไข้และน้ำยาฆ่าเชื้อโรค covid-19 ให้กับสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ (สอน.หาดยาย) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านในกริม
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
นางสาวมณฑา อบแพทย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย รับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อใช้ในการควบคุมป้องกันโรค (COVID-19) จาก บจก.สงวนยางยนต์ชุมพร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เยี่ยมผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศและพื้นที่เสี่ยงเพื่อเฝ้าระวัง สังเกตอาการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในระยะเฝ้าระวังเกี่ยวกับโรค COVID-19
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร มาบริการสำรวจข้อมูลผู้มีรายได้น้อย ของตำบลหาดยาย ตำบลท่ามะพลา และตำบลวังตะกอ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมเพื่อพิจารณาการจัดทำโครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมงานเทิดพระเกียรติพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงค์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานประเพณีแข่งแพพื้นบ้านประจำปี 2562 (พิธีเปิด) ณ คลองธัมมัง หมู่ทีี่10 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
งานประเพณีแข่งแพพื้นบ้าน ประจำปี 2562 (พิธีปิด) ณ คลองธัมมัง หมู่ที่10 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เจ้าหน้าที่ของ อบต.หาดยาย ออกสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อชำระภาษี ประจำปีงบประมาณ 2563 ในพื้นที่หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 12
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่และกิจกรรมจิตอาสา
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) จำนวน 1 อัตรา (ดู : 67)
ประรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 77)
ชอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 73)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
ปฏิทินการท่องเที่ยวตำบลหาดยาย ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ปฏิทินการท่องเที่ยวตำบลหาดยาย ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภูเขาออง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แผนการท่องเที่ยวองค์การบริการส่วนตำบลหาดยายประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกเหวหัวควาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกวังถ้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกตาพิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกควนเศียร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 
 
 
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
   
เลขที่ 156 หมู่4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110โทรศัพท์ : 077-506-622 , 077-506-623-24 โทรสาร : 077-506-622
E-mail Address : hadyai@hotmail.com
Copyright © 2018. www.hadyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs