Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
 
งานนโยบายและแผน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
   รายงานการประเมินความพึงพอใจ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานกิจการสภา
   รายงานการประชุม
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ดาวน์โหลดเอกสาร
งานกองคลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานสถานะการเงิน
   แผนการจัดเก็บรายได้
   ประกาศเกี่ยวกับภาษี
   ระเบียบการคลัง
งานบริหารบุคคล
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   ระเบียบบริหารงานบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประกาศเตือนภัย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
นายธเรวัชร อบแพทย์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ดู : 5)
รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ และสิ่งสาธารณประโยชน์ที่จะได้รับการซ่อมแซมจากองค์การบริหารส่วนตำบลหา่ดยาย หลังเกิดเหตุอุทกภัย และวาตภัย ในช่วงวันที่ 12-14 พฤศจิกายน และ 3-4 ธันวาคม พ.ศ.2563 (ดู : 6)
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ดู : 9)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7,9,13 จำนวน 4 โครงการ  (ดู : 0)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 (ดู : 2)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่8,9,12 จำนวน7โครงการ (ดู : 3)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 
ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดคัดกรองที่1 สี่แยกกม.1 และจุดที่2 บ้านคลองหงาว
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบของขวัญด้วยรักและห่วงใย พร้อมป้ายโครงการ คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3คน ให้แก่ผู้ป่วย หมู่ที่ 3,4,10และ11
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ตรวจเยี่ยม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลหาดยาย และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 จุดตรวจ-จุดบริการประชาชน โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่12
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
อบรมโครงการผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยประกอบอาหาร ประจำปี 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง หมู่ที่8
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหาดยาย ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เยี่ยมผู้สูงอายุ ในพื้นที่หมู่ที่10
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เยี่ยมผู้สูงอายุ ในพื้นที่หมู่ที่9
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เยี่ยมบ้าน นายธงชัย เปรมสวัสดิ์ หมู่ที่ 12
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ส่งมอบสิ่งของให้อำเภอหลังสวนและท้องถิ่นอำเภอหลังสวนสนับสนุนกิจกรรมการออกร้านกาชาดพาโชคจังหวัดชุมพร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เยี่ยมบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 10 ตำบลหาดยาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ทำการพ่นยากำจัดยุงลาย เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เข้ากราบนมัสการพระธรรมโกศาจารย์ เจ้าอาวาสวัดขันเงิน เพื่อขอความอนุเคราะห์ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของวัดขันเงิน พระอารามหลวง เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบุษยวิทย์ ในที่ดินที่วัดขันเงิน พระอารามหลวง ได้สงวนไว้เพื่อสาธารณประโยชน์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับ กลาง) จำนวน 1 อัตรา (ดู : 111)
ประรายชื่อผูมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 137)
ชอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานจ้าง (ดู : 121)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
ปฏิทินการท่องเที่ยวตำบลหาดยาย ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ปฏิทินการท่องเที่ยวตำบลหาดยาย ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภูเขาออง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แผนการท่องเที่ยวองค์การบริการส่วนตำบลหาดยายประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกเหวหัวควาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกวังถ้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกตาพิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกควนเศียร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 
 
 
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
 
เลขที่ 156 หมู่4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110โทรศัพท์ : 077-506-622 , 077-506-623-24 โทรสาร : 077-506-622
E-mail Address : hadyai@hotmail.com
Copyright © 2018. www.hadyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs