Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
 
งานนโยบายและแผน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน
   ข้อบัญญัติ
   ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
   รายงานการประเมินความพึงพอใจ
   กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (คู่มือปฏิบัติงาน)
การจดทะเบียนพาณิชย์
   คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์
   คู่มือ/ตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   บริการข้อมูลและสถิติ
   กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
งานกิจการสภา
   รายงานการประชุม
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ดาวน์โหลดเอกสาร
งานกองคลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานสถานะการเงิน
   แผนการจัดเก็บรายได้
   ประกาศเกี่ยวกับภาษี
   ระเบียบการคลัง
งานจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศต่างๆ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการจัดซืิ้อจัดจ้าง
งานจัดการเงินและงบประมาณ
   แผนการใช้เงิน
   รายงานการใช้เงิน
   สรุปผลการใช้เงิน
งานจัดเก็บรายได้
   แผนการจัดเก็บฯ
   ประกาศเกี่ยวกับภาษี
   สรุปผลการจัดเก็บ
งานบริหารบุคคล
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   ระเบียบบริหารงานบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
งานการศึกษา
   งานการศึกษา
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   งานศาสนาวัฒนธรรม
   งานนันทนาการ
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประกาศเตือนภัย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุการใช้ตรา GI หรือผู้ที่จะขอใช้ตรา GI ครั้งแรก (ดู : 3) 5 พ.ค. 2564
เนื่องจากสถานการณ์โควิด19ในปัจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด19 ทางอบต.ขอประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีสามารถชำระผ่านธนาคารได้ ติดต่อสอบถาม 077-506624 งานจัดเก็บ หรือสแกนคิวQRโค้ด สอบถามรายได้เอียดได้ที่นี่ (ดู : 15) 19 เม.ย. 2564
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 หมู่ที่1 - หมู่ที่13 (ดู : 19) 26 มี.ค. 2564
อบต.หาดยาย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง สามารถชำระภาษีท้องถิ่นได้ผ่านธนาคาร Cross Bank Bill Payment (ดู : 22) 18 มี.ค. 2564
อำเภอหลังสวนขอส่งขั้นตอนการดำเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรีตัวอย่างแบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว กรณีมีนายจ้าง และตัวอย่างแบบแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา กรณีไม่มีนายจ้าง มาเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ (ดู : 13) 17 มี.ค. 2564
จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 15) 17 มี.ค. 2564
มาตราการให้บริการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) (ดู : 15) 8 มี.ค. 2564
มาตราการลดค่าสาธารณูปโภค เพื่อเยี่ยวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะที่สอง จากองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 12) 23 ก.พ. 2564
การประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ (ดู : 15) 9 ก.พ. 2564
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต (ดู : 18) 9 ก.พ. 2564
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ดู : 25) 12 ม.ค. 2564
รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ และสิ่งสาธารณประโยชน์ที่จะได้รับการซ่อมแซมจากองค์การบริหารส่วนตำบลหา่ดยาย หลังเกิดเหตุอุทกภัย และวาตภัย ในช่วงวันที่ 12-14 พฤศจิกายน และ 3-4 ธันวาคม พ.ศ.2563 (ดู : 30) 5 ม.ค. 2564
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ดู : 40) 5 ม.ค. 2564
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 หมู่ที่1-หมู่ที่13 ชุดที่ 2 (ดู : 35) 30 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัยและเหตุวาตภัย (ดู : 30) 23 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 22 ธ.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างอนามัยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 (ดู : 35) 18 ธ.ค. 2563
ตามที่ได้เกิดเหตุภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยและวาตภัยโดยสาเหตุจากพายุ (ดู : 33) 16 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 34) 14 ธ.ค. 2563
กฎหมายและมาตรการของ ป.ป.ช. ในการต่อต้านการให้สินบนเจ้าพนักงานของรัฐ (ดู : 33) 8 ธ.ค. 2563
ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 44) 1 ธ.ค. 2563
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 หมู่ที่1-หมู่ที่13 (ดู : 46) 1 ธ.ค. 2563
การจัดกิจกรรมอุทิศถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระราชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2563 (ดู : 40) 25 พ.ย. 2563
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (ดู : 40) 16 พ.ย. 2563
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 (ดู : 40) 13 พ.ย. 2563
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 (ดู : 38) 13 พ.ย. 2563
ขอส่งประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้อนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูปที่ได้มาจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ดู : 47) 4 พ.ย. 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าทำการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย (แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม) (ดู : 63) 21 ต.ค. 2563
แจ้งการสำรวจพื้นที่ (เก็บข้อมูลเพิ่มเติม) (ดู : 62) 21 ต.ค. 2563
การชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 59) 21 ต.ค. 2563
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินและประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 50) 21 ต.ค. 2563
เงินบริจาคให้กองทุนยุติธรรม (ดู : 38) 21 ต.ค. 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 65) 22 ก.ย. 2563
การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2563 (ดู : 60) 17 ก.ย. 2563
การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้วยโอกาสทางสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 83) 2 ก.ย. 2563
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 81) 31 ส.ค. 2563
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season2 ต้ายภัย COVID-19 (ดู : 56) 19 ส.ค. 2563
แจ้งการสำรวจพื้นที่ (ดู : 58) 14 ส.ค. 2563
กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 61) 11 ส.ค. 2563
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ดู : 64) 7 ส.ค. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) (ดู : 59) 30 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) (ดู : 67) 22 ก.ค. 2563
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ดู : 62) 15 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ดู : 76) 15 ก.ค. 2563
ขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่3) (ดู : 71) 8 ก.ค. 2563
คู่มือการปฏิบัติตามมาตราการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่2 (ดู : 65) 25 มิ.ย. 2563
การแสดงตัวตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เดินข้ามเขตจังหวัดเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (ดู : 62) 18 มิ.ย. 2563
การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ (ดู : 69) 16 มิ.ย. 2563
ชี้แจงข้อเท็จจริง (ดู : 89) 5 พ.ค. 2563
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่3) (ดู : 91) 20 เม.ย. 2563
แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดทำการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ดู : 84) 20 เม.ย. 2563
ปิดการเข้าศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และหน่วยงานในสังกัดสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่มีแหล่งศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 86) 16 เม.ย. 2563
การจัดทำสรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง (ดู : 83) 14 เม.ย. 2563
การดำเนินการตามมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 85) 14 เม.ย. 2563
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ดู : 81) 14 เม.ย. 2563
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานในปี 2563 (ดู : 86) 10 เม.ย. 2563
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 87) 10 เม.ย. 2563
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ดู : 94) 10 เม.ย. 2563
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 หมู่ที่1 - หมู่ที่13 (เพิ่มเติม) (ดู : 102) 1 เม.ย. 2563
คำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีและพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ดู : 97) 31 มี.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
เลขที่ 156 หมู่4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110โทรศัพท์ : 077-506-622 , 077-506-623-24 โทรสาร : 077-506-622
E-mail Address : hadyai@hotmail.com
Copyright © 2018. www.hadyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs