Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
งานนโยบายและแผน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
งานกิจการสภา
   รายงานการประชุม
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ดาวน์โหลดเอกสาร
งานกองคลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานสถานะการเงิน
   แผนการจัดเก็บรายได้
   ประกาศเกี่ยวกับภาษี
   ระเบียบการคลัง
งานบริหารบุคคล
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   ระเบียบบริหารงานบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประกาศเตือนภัย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
เกี่ยวกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ จากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี (ดู : 4) 16 พ.ย. 2563
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 (ดู : 4) 13 พ.ย. 2563
การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งและการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 (ดู : 3) 13 พ.ย. 2563
ขอส่งประกาศกรมป่าไม้ เรื่อง การให้ผู้อนุญาตตั้งโรงงานแปรรูปไม้หรือโรงค้าไม้แปรรูปออกหนังสือกำกับไม้แปรรูปที่ได้มาจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ดู : 10) 4 พ.ย. 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เข้าทำการสำรวจที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และป้าย (แก้ไขข้อมูลเพิ่มเติม) (ดู : 20) 21 ต.ค. 2563
แจ้งการสำรวจพื้นที่ (เก็บข้อมูลเพิ่มเติม) (ดู : 15) 21 ต.ค. 2563
การชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 13) 21 ต.ค. 2563
การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อจัดทำบัญชีรายการทรัพย์สินและประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 6) 21 ต.ค. 2563
เงินบริจาคให้กองทุนยุติธรรม (ดู : 5) 21 ต.ค. 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 23) 22 ก.ย. 2563
การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พ.ศ.2563 (ดู : 22) 17 ก.ย. 2563
การตรวจสอบการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้วยโอกาสทางสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 43) 2 ก.ย. 2563
ขอขยายเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการงดเบี้ยปรับ/เงินเพิ่มตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 (ดู : 29) 31 ส.ค. 2563
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนประชาสัมพันธ์กิจกรรมก้าวท้าใจ Season2 ต้ายภัย COVID-19 (ดู : 27) 19 ส.ค. 2563
แจ้งการสำรวจพื้นที่ (ดู : 26) 14 ส.ค. 2563
กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 28) 11 ส.ค. 2563
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับอบรมโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (ดู : 34) 7 ส.ค. 2563
ประกาศใช้แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2561-2565) (ดู : 31) 30 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) (ดู : 31) 22 ก.ค. 2563
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ (ดู : 33) 15 ก.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ดู : 35) 15 ก.ค. 2563
ขอรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 (ไตรมาสที่3) (ดู : 40) 8 ก.ค. 2563
คู่มือการปฏิบัติตามมาตราการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับประเภทกิจการและกิจกรรม กลุ่มที่2 (ดู : 34) 25 มิ.ย. 2563
การแสดงตัวตนของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เดินข้ามเขตจังหวัดเพื่อไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง (ดู : 35) 18 มิ.ย. 2563
การรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อสำรวจฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการ (ดู : 39) 16 มิ.ย. 2563
ชี้แจงข้อเท็จจริง (ดู : 58) 5 พ.ค. 2563
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่3) (ดู : 56) 20 เม.ย. 2563
แจ้งปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดทำการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) (ดู : 52) 20 เม.ย. 2563
ปิดการเข้าศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า และหน่วยงานในสังกัดสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า ที่มีแหล่งศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยว เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 56) 16 เม.ย. 2563
การจัดทำสรุปข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเผาในที่โล่ง (ดู : 52) 14 เม.ย. 2563
การดำเนินการตามมาตราการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ดู : 54) 14 เม.ย. 2563
การป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ดู : 52) 14 เม.ย. 2563
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานในปี 2563 (ดู : 53) 10 เม.ย. 2563
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 56) 10 เม.ย. 2563
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 (ดู : 62) 10 เม.ย. 2563
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 หมู่ที่1 - หมู่ที่13 (เพิ่มเติม) (ดู : 71) 1 เม.ย. 2563
คำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีและพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ดู : 65) 31 มี.ค. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 61) 25 มี.ค. 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อคนพิการ (ดู : 62) 19 มี.ค. 2563
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพมหากุศล โครงการ ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือและมีงานทำ (ดู : 59) 19 มี.ค. 2563
อบต.หาดยายขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 60) 18 มี.ค. 2563
อบต.หาดยายได้อนุมัติจัดกิจกรรมรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 62) 28 ก.พ. 2563
ออกตรวจร้านรับซื้อขี้ยางก้อน (เขาชะมดการยาง) เพื่อให้คำแนะนำในการควบคุมดูแลการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการล้างยาง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนบริเวณใกล้เคียง (ดู : 60) 24 ก.พ. 2563
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 (ดู : 67) 30 ม.ค. 2563
ขอความร่วมมือประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนชุดที่1 (พศ.2563-2565) เพิ่มเติม (ด้านสิ่งแวดล้อม) (ดู : 67) 30 ม.ค. 2563
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 67) 27 ม.ค. 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเดินสำรวจข้อมูลภาคสนาม (ดู : 68) 24 ม.ค. 2563
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 62) 22 ม.ค. 2563
การรับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 66) 21 ม.ค. 2563
อบต.หาดยายชอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ (ดู : 67) 17 ม.ค. 2563
อบต.หาดยายชอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ (ดู : 68) 17 ม.ค. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 79) 14 ม.ค. 2563
อบต.หาดยายขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี 2563 (ดู : 74) 13 ม.ค. 2563
ประชาสัมพัฯธ์ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-learning) กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น (ดู : 84) 7 ม.ค. 2563
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 (ดู : 68) 7 ม.ค. 2563
กรมสรรพากรเตรียมพร้อมระบบออนไลน์สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2562 (ดู : 70) 6 ม.ค. 2563
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 31/2562 ในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 (ดู : 66) 3 ม.ค. 2563
อบต.หาดยายขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประจำเดือนมกราคม2563 - กันยายน2563 (ดู : 72) 27 ธ.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 75) 26 ธ.ค. 2562
ชอให้ประฃาสัมพันธ์กำหนดเวลาการชำระภาษีประจำปี 2563 (ดู : 81) 16 ธ.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
เลขที่ 156 หมู่4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110โทรศัพท์ : 077-506-622 , 077-506-623-24 โทรสาร : 077-506-622
E-mail Address : hadyai@hotmail.com
Copyright © 2018. www.hadyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs