Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   พลังงาน
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่อบต.
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   คู่มือประชาชน
   E-Service
   สายตรงนายก
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
   สมาชิกสภาตำบล
 
งานนโยบายและแผน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน
   ข้อบัญญัติ
   ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
   รายงานการประเมินความพึงพอใจ
   กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (คู่มือปฏิบัติงาน)
   แผนบริหารความต่อเนื่อง
งานนิติการ
   ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป
   สถิติ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   งานตรวจสอบภายใน
   การบริหารความเสี่ยง
   กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
   งานควบคุมภายใน
การจดทะเบียนพาณิชย์
   คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์
   คู่มือ/ตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   บริการข้อมูลและสถิติ
   กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
งานกิจการสภา
   รายงานการประชุม
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
งานจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศต่างๆ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   ระเบียบกฎหมายด้านพัสดุ
งานจัดการเงินและงบประมาณ
   แผนการใช้เงิน
   รายงานการใช้เงิน
   สรุปผลการใช้เงิน
   ระเบียบกฎหมายด้านการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้
   แผนการจัดเก็บฯ
   ประกาศเกี่ยวกับภาษี
   สรุปผลการจัดเก็บ
   ระเบียบกฎหมายด้านการจัดเก็บรายได้
งานบริหารบุคคล
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   ระเบียบบริหารงานบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
งานการศึกษา
   งานการศึกษา
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   งานศาสนาวัฒนธรรม
   งานนันทนาการ
   ระเบียบกฎหมายด้านการพัสดุ
งานกองช่าง
   งานแผนและก่อสร้าง
   งานสำรวจและออกแบบ
   งานสาธารณูปโภค
   งานวิศวะกรรมโยธา
   ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
   กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประกาศเตือนภัย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 78) 9 ส.ค. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมมรรถนะเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 61) 2 ส.ค. 2565
การขอทำบัตรประจำตัวคนพิการรายใหม่ ชำรุด สูญหาย เปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ดูแลคนพิการ (ดู : 62) 27 พ.ค. 2565
แนวทางการแก้ไขปัญหาการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางดังต่อไปนี้ (ดู : 76) 25 พ.ค. 2565
อบต.หาดยาย ขอประชาสัมพันธ์แบบประเมินทางออนไลน์ ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสแกนQR CODE ด้านล่าง (ดู : 76) 24 พ.ค. 2565
แจ้งผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเกี่ยวกับการชำระภาษี (ดู : 63) 12 พ.ค. 2565
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ดู : 49) 11 พ.ค. 2565
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู : 64) 9 พ.ค. 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 107) 27 เม.ย. 2565
ประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) (ดู : 66) 25 เม.ย. 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถภาพเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 78) 21 เม.ย. 2565
การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน (ดู : 84) 7 เม.ย. 2565
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรหาเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 107) 29 มี.ค. 2565
ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่4 (ดู : 111) 22 ก.พ. 2565
ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลและปรับปรุงราคาประเมินที่ดินในภูมิภาค (ดู : 110) 22 ก.พ. 2565
รูปภาพปิดประกาศ ภดส.1 ประจำปี2565 (ดู : 116) 28 ม.ค. 2565
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 หมู่ที่1 - หมู่ที่13 (ดู : 128) 25 ม.ค. 2565
คิวอาร์โค้ดกลุ่มไลน์ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์ของอบต.หาดยาย เพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ (ดู : 148) 22 พ.ย. 2564
การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตนิคมสหกรณ์ (ดู : 118) 17 พ.ย. 2564
การจัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (BIG DAY) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุจริตใช้สิทธิ์โปร่งใส (ดู : 132) 17 พ.ย. 2564
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น (Local performance assessment : LPA ) ประจำปี 2564 (ดู : 128) 11 พ.ย. 2564
สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ดู : 139) 18 ต.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการและสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 205) 11 ต.ค. 2564
กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการและสถานที่ปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 150) 8 ต.ค. 2564
ขอประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 117) 6 ต.ค. 2564
ขอประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 148) 6 ต.ค. 2564
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดชุมพร (ดู : 134) 14 ก.ย. 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 155) 26 ส.ค. 2564
การมอบอำนาจให้พนักงานส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง (ดู : 199) 20 ก.ค. 2564
โครงการอบรมต้นแบบเพื่อยกระดับการให้บริการของสถานประกอบการสู่มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (SHA) ตามวิถีการท่องเที่ยวแนวใหม่เพื่อมุ่งสู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง (ดู : 165) 2 ก.ค. 2564
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (ดู : 209) 30 มิ.ย. 2564
ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นไทย (ดู : 152) 28 มิ.ย. 2564
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามออนไลน์ สำหรับการติดตามและประเมินผลโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ตาม QR Code ที่แนบมาด้านล่างนี้ (ดู : 121) 28 มิ.ย. 2564
ขอประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่จะชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 171) 22 มิ.ย. 2564
สรรพากรออกมาตราการภาษีสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เข้มแข็งและยั่งยืน (ดู : 147) 22 มิ.ย. 2564
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 189) 15 มิ.ย. 2564
กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ดู : 160) 15 มิ.ย. 2564
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นต้น จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ (e-leaming) (ดู : 167) 10 มิ.ย. 2564
ส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564 (ดู : 149) 31 พ.ค. 2564
"พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19" เพื่อมอบชุดธารน้ำใจให้กับ ประชาชนที่ต้องกักตรเอง,ผู้สูงวัยที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้และไร้ที่พึ่ง (ดู : 156) 25 พ.ค. 2564
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพทยระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในด้านการเดินทางเข้าจังหวัดชุมพรของแรงงานต่างด้าว (ดู : 165) 18 พ.ค. 2564
อบต.หาดยาย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง Mobile Application (ดู : 173) 18 พ.ค. 2564
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ (ดู : 172) 14 พ.ค. 2564
คำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติคำแนะนำและแนวทางการปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการกระทรวงสาธารณสุขตามมติการประชุมคณะกรรมการสาธารณสุข (ดู : 185) 11 พ.ค. 2564
มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ให้ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนัก (ดู : 156) 11 พ.ค. 2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ประสงค์จะต่ออายุการใช้ตรา GI หรือผู้ที่จะขอใช้ตรา GI ครั้งแรก (ดู : 153) 5 พ.ค. 2564
เนื่องจากสถานการณ์โควิด19ในปัจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด19 ทางอบต.ขอประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีสามารถชำระผ่านธนาคารได้ ติดต่อสอบถาม 077-506624 งานจัดเก็บ หรือสแกนคิวQRโค้ด สอบถามรายได้เอียดได้ที่นี่ (ดู : 197) 19 เม.ย. 2564
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2564 หมู่ที่1 - หมู่ที่13 (ดู : 190) 26 มี.ค. 2564
อบต.หาดยาย ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง สามารถชำระภาษีท้องถิ่นได้ผ่านธนาคาร Cross Bank Bill Payment (ดู : 190) 18 มี.ค. 2564
อำเภอหลังสวนขอส่งขั้นตอนการดำเนินการตาม มติคณะรัฐมนตรีตัวอย่างแบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว กรณีมีนายจ้าง และตัวอย่างแบบแจ้งข้อมูลคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา กรณีไม่มีนายจ้าง มาเพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ (ดู : 173) 17 มี.ค. 2564
จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 175) 17 มี.ค. 2564
มาตราการให้บริการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดชองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (โควิด19) (ดู : 161) 8 มี.ค. 2564
มาตราการลดค่าสาธารณูปโภค เพื่อเยี่ยวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระยะที่สอง จากองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 171) 23 ก.พ. 2564
การประชาสัมพันธ์และยืนยันผู้ประกอบการ/ร้านค้า/บริการรายย่อยในการลงทะเบียนโครงการเราชนะ (ดู : 198) 9 ก.พ. 2564
ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต (ดู : 198) 9 ก.พ. 2564
มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (ดู : 177) 12 ม.ค. 2564
รายชื่อประชาชนที่จะได้รับความช่วยเหลือ และสิ่งสาธารณประโยชน์ที่จะได้รับการซ่อมแซมจากองค์การบริหารส่วนตำบลหา่ดยาย หลังเกิดเหตุอุทกภัย และวาตภัย ในช่วงวันที่ 12-14 พฤศจิกายน และ 3-4 ธันวาคม พ.ศ.2563 (ดู : 191) 5 ม.ค. 2564
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย การบริหารกิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ดู : 202) 5 ม.ค. 2564
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 หมู่ที่1-หมู่ที่13 ชุดที่ 2 (ดู : 208) 30 ธ.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเหตุอุทกภัยและเหตุวาตภัย (ดู : 219) 23 ธ.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 | 
 
เลขที่ 156 หมู่4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110โทรศัพท์ : 077-506-622 , 077-506-623-24 โทรสาร : 077-506-622
E-mail Address : hadyai@hotmail.com
Copyright © 2018. www.hadyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs