Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   ดาวน์โหลดเอกสาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประกาศเตือนภัย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13 (ดู : 27) 27 พ.ย. 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2562 (ดู : 11) 31 ต.ค. 2562
ประกาศเรื่อง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 13) 24 ต.ค. 2562
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2562 (ดู : 9) 22 ต.ค. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ดู : 9) 10 ต.ค. 2562
ข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดินแม่น้ำสายหลัก จังหวัดชุมพรไตรมาส 4/2562 (ดู : 16) 26 ก.ย. 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 15) 25 ก.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 31) 18 ก.ย. 2562
แบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 20) 11 ก.ย. 2562
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์) (ดู : 25) 9 ก.ค. 2562
กิจการประปาขอหยุดจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6 เป็นการชั่วคราว (ดู : 26) 14 มิ.ย. 2562
ผู้อำนวยการกองช่างฝากข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา (ดู : 39) 10 มิ.ย. 2562
โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 29) 4 มิ.ย. 2562
"สมัครสอบแข่งขัน อปท." (ดู : 23) 14 พ.ค. 2562
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหาดยาย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2562 (ดู : 30) 29 เม.ย. 2562
หยุดจ่ายน้ำประปา วันที่ 27 มีนาคม 2562 (ดู : 37) 26 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 50) 26 มี.ค. 2562
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ประจำปีการศึกษา 2562 (ดู : 41) 19 มี.ค. 2562
การแบ่งทำเลและราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 (ดู : 59) 7 ม.ค. 2562
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ดู : 58) 2 ม.ค. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ฉบับบเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 (ดู : 71) 27 ธ.ค. 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 66) 27 ธ.ค. 2561
ขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 76) 14 ธ.ค. 2561
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถราชกาาร (ดู : 111) 1 พ.ย. 2561
การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจฯApplication Google forms (ดู : 124) 1 พ.ย. 2561
การพัฒนาการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 115) 4 ต.ค. 2561
ระเบียบกรมเจ้าท่า (ดู : 108) 1 ต.ค. 2561
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 100) 1 ต.ค. 2561
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของเรือสนับสนุนการประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 93) 1 ต.ค. 2561
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า (ดู : 91) 1 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายในหงาว - ท่าแพ หมู่ที่ 9 (ดู : 137) 31 ส.ค. 2561
ยินดีต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค 4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์" (ดู : 161) 23 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายประจำปีบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (ดู : 130) 22 ส.ค. 2561
ประกาศหยุดเรียนเนื่องจากเกิดการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ (ดู : 106) 16 ส.ค. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรมเจ้าท่า (ดู : 107) 16 ส.ค. 2561
ประกาศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสวนจันทน์ เรื่อง ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2560 - 2562) (ดู : 108) 7 ส.ค. 2561
รายการผู้ว่าพบประชาชน (ดู : 108) 2 ส.ค. 2561
การผ่าตัดต้อกระจกให้ผู้สูงอายุ ฟรี (ดู : 105) 31 ก.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงคอสะพาน ซอยหมู่ที่ 4,6,11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 104) 10 ก.ค. 2561
ขอเชิญร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 103) 4 ก.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ประจำปี พ.ศ.2561 3 กรกฎาคม 2561 (ดู : 108) 3 ก.ค. 2561
ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 112) 28 มิ.ย. 2561
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 104) 31 พ.ค. 2561
ขั้นตอนการใช้สิทธิร้องเรียนอุทรณ์ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 110) 31 พ.ค. 2561
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง กรมสรรพากรแจ้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล บันทึกข้อมูลลูกจ้างผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหักรายจ่ายบนระบบแจ้งการใช้สิทธิจ้างงานผู้สูงอายุ ภายใน 30 พฤษภาคม 2561 (ดู : 110) 30 พ.ค. 2561
การเผยแพร่ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ดู : 110) 30 พ.ค. 2561
สิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนและการคุ้มครองเยียวยาตาม พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 31 พฤษภาคม 2561 (ดู : 105) 30 พ.ค. 2561
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ตรวจการเลือกตั้ง (ดู : 105) 25 พ.ค. 2561
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดชุมพร เรื่อง การรับรององค์การเอกชน ประกาศรับรองว่าองค์การเอกชนชื่อ สภาองค์กรชุมชน ตำบลตากแดด โดยมี นางอุไรพัฒน์ ธรรมรุจี เป็นผู้มีอ (ดู : 106) 5 พ.ค. 2561
เชิญร่วมชมและร่วมเชียร์การแข่งขันกีฬา (ดู : 110) 2 พ.ค. 2561
งดส่งน้ำเพื่อใช้อุปโภคบริโภค (ดู : 109) 7 เม.ย. 2561
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 100) 5 เม.ย. 2561
ขอเชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ดู : 105) 2 เม.ย. 2561
ขอเชิญชวนร่วมโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเข้ากองทุนผู้สูงอายุ เพื่อนำเงินไปช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (ดู : 103) 2 เม.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 106) 27 ก.พ. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง การแบ่งทำเลและราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตร ภาษีโรงเรียนและที่ดิน ประจำปี 2560 (ดู : 189) 25 ม.ค. 2561
ประกาศคณะกรรมการเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เรื่อง ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล (ดู : 95) 16 ม.ค. 2561
แผนปฏิบัติมาตรการประหยัดพลังงาน ปี 2561 ตามนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 101) 28 ธ.ค. 2560
ขยะอันตราย (ดู : 114) 27 ธ.ค. 2560
การขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ดู : 109) 13 ธ.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
เลขที่ 156 หมู่4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110โทรศัพท์ : 077-506-622 , 077-506-623 โทรสาร : 077-506-622
E-mail Address : hadyai686@gmail.com
Copyright © 2018. www.hadyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs