Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   ดาวน์โหลดเอกสาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประกาศเตือนภัย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 หมู่ที่1 - หมู่ที่13 (เพิ่มเติม) (ดู : 1) 1 เม.ย. 2563
คำแนะนำการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณีและพิธีทางศาสนาในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (ดู : 4) 31 มี.ค. 2563
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 (ดู : 5) 25 มี.ค. 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อคนพิการ (ดู : 7) 19 มี.ค. 2563
ขอเชิญเป็นเจ้าภาพมหากุศล โครงการ ผ้าป่ามหากุศล ช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้รู้หนังสือและมีงานทำ (ดู : 6) 19 มี.ค. 2563
อบต.หาดยายขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง แจ้งปิดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 5) 18 มี.ค. 2563
อบต.หาดยายได้อนุมัติจัดกิจกรรมรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 10) 28 ก.พ. 2563
ออกตรวจร้านรับซื้อขี้ยางก้อน (เขาชะมดการยาง) เพื่อให้คำแนะนำในการควบคุมดูแลการบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการล้างยาง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนบริเวณใกล้เคียง (ดู : 10) 24 ก.พ. 2563
มติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 (ดู : 15) 30 ม.ค. 2563
ขอความร่วมมือประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนชุดที่1 (พศ.2563-2565) เพิ่มเติม (ด้านสิ่งแวดล้อม) (ดู : 13) 30 ม.ค. 2563
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 13) 27 ม.ค. 2563
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเดินสำรวจข้อมูลภาคสนาม (ดู : 15) 24 ม.ค. 2563
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สรรหา และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ดู : 12) 22 ม.ค. 2563
การรับโอน(ย้าย) พนักงานครูเทศบาลหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ดู : 13) 21 ม.ค. 2563
อบต.หาดยายชอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ (ดู : 16) 17 ม.ค. 2563
อบต.หาดยายชอประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ (ดู : 17) 17 ม.ค. 2563
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 25) 14 ม.ค. 2563
อบต.หาดยายขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง สถานการณ์ไฟป่าปี 2563 (ดู : 21) 13 ม.ค. 2563
ประชาสัมพัฯธ์ระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-learning) กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น (ดู : 27) 7 ม.ค. 2563
ผลการออกรางวัลสลากกาชาดจังหวัดชุมพร ประจำปี 2562 (ดู : 17) 7 ม.ค. 2563
กรมสรรพากรเตรียมพร้อมระบบออนไลน์สำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2562 (ดู : 16) 6 ม.ค. 2563
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 31/2562 ในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 (ดู : 16) 3 ม.ค. 2563
อบต.หาดยายขอประชาสัมพันธ์ เรื่องการรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพ ประจำเดือนมกราคม2563 - กันยายน2563 (ดู : 19) 27 ธ.ค. 2562
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 22) 26 ธ.ค. 2562
ชอให้ประฃาสัมพันธ์กำหนดเวลาการชำระภาษีประจำปี 2563 (ดู : 25) 16 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13 (ดู : 57) 27 พ.ย. 2562
รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2562 (ดู : 31) 31 ต.ค. 2562
ประกาศเรื่อง แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ดู : 35) 24 ต.ค. 2562
โครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment:LPA) ประจำปี 2562 (ดู : 25) 22 ต.ค. 2562
ประกาศการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 (ดู : 24) 10 ต.ค. 2562
ข้อมูลคุณภาพน้ำผิวดินแม่น้ำสายหลัก จังหวัดชุมพรไตรมาส 4/2562 (ดู : 30) 26 ก.ย. 2562
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ดู : 31) 25 ก.ย. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง (ดู : 46) 18 ก.ย. 2562
แบบแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 35) 11 ก.ย. 2562
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ(รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์) (ดู : 42) 9 ก.ค. 2562
กิจการประปาขอหยุดจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 6 เป็นการชั่วคราว (ดู : 43) 14 มิ.ย. 2562
ผู้อำนวยการกองช่างฝากข่าวประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษา (ดู : 56) 10 มิ.ย. 2562
โครงการเงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ดู : 45) 4 มิ.ย. 2562
"สมัครสอบแข่งขัน อปท." (ดู : 39) 14 พ.ค. 2562
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหาดยาย ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2562 (ดู : 43) 29 เม.ย. 2562
หยุดจ่ายน้ำประปา วันที่ 27 มีนาคม 2562 (ดู : 53) 26 มี.ค. 2562
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 62) 26 มี.ค. 2562
รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ประจำปีการศึกษา 2562 (ดู : 57) 19 มี.ค. 2562
การแบ่งทำเลและราคาค่าเช่ามาตรฐานกลางเฉลี่ยต่อตารางเมตรภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2562 (ดู : 72) 7 ม.ค. 2562
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 (ดู : 72) 2 ม.ค. 2562
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ฉบับบเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 พ.ศ.2561 (ดู : 86) 27 ธ.ค. 2561
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 82) 27 ธ.ค. 2561
ขอประชาสัมพันธ์กำหนดเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2562 (ดู : 94) 14 ธ.ค. 2561
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถราชกาาร (ดู : 134) 1 พ.ย. 2561
การจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจฯApplication Google forms (ดู : 146) 1 พ.ย. 2561
การพัฒนาการบริการหนังสือรับรองนิติบุคคลและรับรองสำเนาเอกสารทะเบียนธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ (ดู : 132) 4 ต.ค. 2561
ระเบียบกรมเจ้าท่า (ดู : 122) 1 ต.ค. 2561
ประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การงดจดทะเบียนเรือประมงเป็นการชั่วคราว พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 113) 1 ต.ค. 2561
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดประเภทของเรือสนับสนุนการประมง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดู : 107) 1 ต.ค. 2561
ข้อบังคับกรมเจ้าท่า (ดู : 104) 1 ต.ค. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง กำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง สายในหงาว - ท่าแพ หมู่ที่ 9 (ดู : 153) 31 ส.ค. 2561
ยินดีต้อนรับคณะนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 คัดเลือกภาค 4 "กรมหลวงชุมพรเกมส์" (ดู : 183) 23 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายประจำปีบประมาณ 2562 เพิ่มเติม (ดู : 143) 22 ส.ค. 2561
ประกาศหยุดเรียนเนื่องจากเกิดการระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ (ดู : 124) 16 ส.ค. 2561
ข่าวประชาสัมพันธ์ จากกรมเจ้าท่า (ดู : 121) 16 ส.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 | 
 
เลขที่ 156 หมู่4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110โทรศัพท์ : 077-506-622 , 077-506-623 โทรสาร : 077-506-622
E-mail Address : hadyai686@gmail.com
Copyright © 2018. www.hadyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs