Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   พลังงาน
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่อบต.
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   คู่มือประชาชน
   E-Service
   สายตรงนายก
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
   สมาชิกสภาตำบล
 
งานนโยบายและแผน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน
   ข้อบัญญัติ
   ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
   รายงานการประเมินความพึงพอใจ
   กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (คู่มือปฏิบัติงาน)
   แผนบริหารความต่อเนื่อง
งานนิติการ
   ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทั่วไป
   สถิติ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
   งานตรวจสอบภายใน
   การบริหารความเสี่ยง
   กฎหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
   งานควบคุมภายใน
การจดทะเบียนพาณิชย์
   คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์
   คู่มือ/ตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   บริการข้อมูลและสถิติ
   กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
งานกิจการสภา
   รายงานการประชุม
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ดาวน์โหลดเอกสาร
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
งานจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศต่างๆ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   ระเบียบกฎหมายด้านพัสดุ
งานจัดการเงินและงบประมาณ
   แผนการใช้เงิน
   รายงานการใช้เงิน
   สรุปผลการใช้เงิน
   ระเบียบกฎหมายด้านการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้
   แผนการจัดเก็บฯ
   ประกาศเกี่ยวกับภาษี
   สรุปผลการจัดเก็บ
   ระเบียบกฎหมายด้านการจัดเก็บรายได้
งานบริหารบุคคล
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   ระเบียบบริหารงานบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
งานการศึกษา
   งานการศึกษา
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   งานศาสนาวัฒนธรรม
   งานนันทนาการ
   ระเบียบกฎหมายด้านการพัสดุ
งานกองช่าง
   งานแผนและก่อสร้าง
   งานสำรวจและออกแบบ
   งานสาธารณูปโภค
   งานวิศวะกรรมโยธา
   ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
   กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประกาศเตือนภัย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุโขทัย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 254) 25 พ.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุโขทัย หมู่ที่1 (ดู : 227) 20 พ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษา 2564 (ดู : 238) 13 พ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 184) 23 เม.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 (ดู : 178) 23 เม.ย. 2564
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (ครั้งที่2) (ดู : 211) 20 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปลาย-ทอนจันทร์ หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 142) 19 เม.ย. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2564) (ดู : 149) 9 เม.ย. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอสัน-คลองโกฏิ หมู่ที่7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 178) 7 เม.ย. 2564
ขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ (ดู : 175) 17 มี.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปาย-ทอนจันทร์ หมู่ที่6 (ดู : 185) 9 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (ดู : 179) 3 มี.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอสัน-คลองโกฎิ หมู่ที่7 (ดู : 170) 22 ก.พ. 2564
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 (ดู : 173) 5 ก.พ. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องค้อ-ห้วยทรายขาว หมู่ที่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 192) 28 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 180) 28 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่3,5 จำนวน2โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 177) 27 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 8,9,13 จำนวน4โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 149) 26 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่9,10 จำนวน8โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 175) 21 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่13 จำนวน3โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 150) 21 ม.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 3,5 จำนวน2โครงการ (ดู : 150) 21 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่8,9,12 จำนวน7โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 174) 20 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่6และ10 จำนวน6โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 172) 20 ม.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่9,10 จำนวน8โครงการ (ดู : 156) 20 ม.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7,9,13 จำนวน 4 โครงการ (ดู : 155) 19 ม.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 (ดู : 167) 18 ม.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่8,9,12 จำนวน7โครงการ (ดู : 169) 15 ม.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่13 จำนวน3โครงการ (ดู : 172) 15 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่6,7,9,12 จำนวน9โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 153) 14 ม.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่6,10 จำนวน6โครงการ (ดู : 164) 14 ม.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่6,7,9,12 จำนวน9โครงการ (ดู : 160) 12 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสวนจันทน์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 174) 8 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 183) 8 ม.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) (ดู : 160) 6 ม.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (ดู : 156) 6 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างอนามัยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 154) 30 ธ.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องค้อ-ห้วยทรายขาว หมู่ที่9 (ดู : 156) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 159) 22 ธ.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างอนามัยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 (ดู : 169) 18 ธ.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่ 5 (ดู : 163) 16 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (ดู : 159) 14 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (ดู : 188) 12 พ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 203) 12 ต.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 (ดู : 181) 6 ต.ค. 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 220) 2 ต.ค. 2563
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถราชการ (ดู : 172) 2 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องค้อ-ห้วยทรายขาว หมู่ที่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 206) 21 ก.ย. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 201) 21 ก.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 (ดู : 198) 3 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 200) 1 ก.ย. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่8 (ดู : 180) 28 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปลาย-ทอนจันทร์ หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 205) 19 ส.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปาย-ทอนจันทร์ หมู่ที่6 (ดู : 212) 14 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงจันทร์ หมู่ที่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 197) 7 ส.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 (ดู : 175) 4 ส.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงจันทร์ หมู่ที่10 (ดู : 209) 31 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามไทย หมู่ที่11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 212) 29 ก.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 181) 21 ก.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 (ดู : 218) 10 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ดู : 223) 10 ก.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
เลขที่ 156 หมู่4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110โทรศัพท์ : 077-506-622 , 077-506-623-24 โทรสาร : 077-506-622
E-mail Address : hadyai@hotmail.com
Copyright © 2018. www.hadyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs