Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
 
งานนโยบายและแผน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
   รายงานการประเมินความพึงพอใจ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานกิจการสภา
   รายงานการประชุม
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ดาวน์โหลดเอกสาร
งานกองคลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานสถานะการเงิน
   แผนการจัดเก็บรายได้
   ประกาศเกี่ยวกับภาษี
   ระเบียบการคลัง
งานบริหารบุคคล
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   ระเบียบบริหารงานบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประกาศเตือนภัย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 7,9,13 จำนวน 4 โครงการ (ดู : 0) 19 ม.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 (ดู : 2) 18 ม.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่8,9,12 จำนวน7โครงการ (ดู : 3) 15 ม.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่13 จำนวน3โครงการ (ดู : 3) 15 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่6,7,9,12 จำนวน9โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 3) 14 ม.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่6,10 จำนวน6โครงการ (ดู : 8) 14 ม.ค. 2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่6,7,9,12 จำนวน9โครงการ (ดู : 9) 12 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านสวนจันทน์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 8 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนประชาบุษยวิทย์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 5) 8 ม.ค. 2564
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563) (ดู : 6) 6 ม.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 (ดู : 7) 6 ม.ค. 2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างอนามัยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 4) 30 ธ.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยช่องค้อ-ห้วยทรายขาว หมู่ที่9 (ดู : 5) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 10) 22 ธ.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างอนามัยเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 4 (ดู : 10) 18 ธ.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่ 5 (ดู : 10) 16 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 (ดู : 12) 14 ธ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 (ดู : 34) 12 พ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 37) 12 ต.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 (ดู : 32) 6 ต.ค. 2563
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 37) 2 ต.ค. 2563
การกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงรถราชการ (ดู : 27) 2 ต.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องค้อ-ห้วยทรายขาว หมู่ที่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 35) 21 ก.ย. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 38) 21 ก.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2563 (ดู : 47) 3 ก.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 1 ก.ย. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่8 (ดู : 40) 28 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปลาย-ทอนจันทร์ หมู่ที่6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 19 ส.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปาย-ทอนจันทร์ หมู่ที่6 (ดู : 41) 14 ส.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงจันทร์ หมู่ที่10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 43) 7 ส.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 (ดู : 36) 4 ส.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยแสงจันทร์ หมู่ที่10 (ดู : 39) 31 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามไทย หมู่ที่11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 38) 29 ก.ค. 2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (ดู : 39) 21 ก.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2563 (ดู : 47) 10 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ดู : 46) 10 ก.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชี่ยวย่าหมู่3 หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 49) 26 มิ.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองส่งน้ำ หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 51) 26 มิ.ย. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยคลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 (ดู : 54) 23 มิ.ย. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชี่ยวย่าหมู 3 หมู่ที่ 2 (ดู : 51) 23 มิ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 55) 16 มิ.ย. 2563
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี2563 หมู่ที่1 - หมู่ที13 ชุดที่2 และรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 59) 16 มิ.ย. 2563
การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) (ดู : 50) 16 มิ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนฤษภาคม 2563 (ดู : 58) 4 มิ.ย. 2563
แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 3) (ดู : 74) 29 พ.ค. 2563
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 13 ชุดที่ 1 (ดู : 86) 29 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรรณราย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 59) 29 พ.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรรณราย หมู่ที่ 12 (ดู : 56) 22 พ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2563 (ดู : 72) 8 พ.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่5,7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 67) 17 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจ (ดู : 61) 15 เม.ย. 2563
โครงการขุดลอกสระน้ำสาธารณะ หมู่ที่5 (ดู : 63) 14 เม.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ (ดู : 71) 8 เม.ย. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหวาว-ท่าแพ หมู่ที่ ๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 76) 8 เม.ย. 2563
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.2563) (ดู : 67) 7 เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่5,7,8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-didding) (ดู : 69) 1 เม.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 78) 24 มี.ค. 2563
เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 65) 24 มี.ค. 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปาย-ทอนจันทร์ หมู่ที่4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 67) 23 มี.ค. 2563
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปลาย-ทอนจันทร์ หมู่ที่4 (ดู : 68) 19 มี.ค. 2563
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 | 
 
เลขที่ 156 หมู่4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110โทรศัพท์ : 077-506-622 , 077-506-623-24 โทรสาร : 077-506-622
E-mail Address : hadyai@hotmail.com
Copyright © 2018. www.hadyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs