Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   ดาวน์โหลดเอกสาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประกาศเตือนภัย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 10) 14 พ.ย. 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ดู : 14) 30 ต.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 (ดู : 13) 22 ต.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่ 4-6-11 หมู่ที่ 6 (ดู : 21) 4 ก.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่ที่ 4-6-11 หมู่ที่ 6 (ดู : 19) 3 ก.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกอกำ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 15) 23 ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกอกำ หมู่ที่ 10 (ดู : 18) 21 ส.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเริมเหล็ก ซอยสามไทย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 17) 21 ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสามไทย หมู่ที่ 11 (ดู : 18) 16 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 14 ส.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองส่งน้ำ หมู่ที่ 2 (ดู : 18) 8 ส.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายในหงาว - ท่าแพ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉดพาะเจาะจง (ดู : 15) 31 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหาดยาย-ดอนนน หมุ่ที่ 3,4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 13) 26 ก.ค. 2562
โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 (ดู : 17) 24 ก.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหาดยาย - ดอนนน หมู่ที่ 3,4 (ดู : 35) 15 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปาย - ทอนจันทร์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะจง (ดู : 16) 10 ก.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปาย - ทอนจันทร์ หมู่ที่ 4 (ดู : 15) 8 ก.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญสุด หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 7 มิ.ย. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบุญสุด หมู่ที่ 5 (ดู : 23) 30 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่ที่ 4-6-11 หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 28 พ.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหมู่ 4-6-11 หมู่ที่ 4 (ดู : 18) 24 พ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 16) 21 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดสาคร หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 18) 15 พ.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุดสาคร หมู่ที่ 6 (ดู : 19) 8 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาว - ท่าแพ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 20) 30 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายหาดยาย - ดอนนน หมุ่ที่ 3 ไปหมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 22) 25 เม.ย. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่9 (ดู : 22) 23 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องค้อ-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 24) 19 เม.ย. 2562
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายหาดยาย - ดอนนน หมู่ที่ 3ไปหมู่ที่ 4 (ดู : 50) 10 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 34) 4 เม.ย. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ซอยพรรณราย หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 33) 3 เม.ย. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยห้วยเคียน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 37) 26 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยดินหม้อ-แยก 1 หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 30) 26 มี.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน-ในกริม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 36) 26 มี.ค. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยดินหม้อ-แยก 1 หมู่ที่ 10 (ดู : 33) 21 มี.ค. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอยหัวยเคียน หมูที่ 6 (ดู : 35) 21 มี.ค. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวตะเคียน - ในกริม หมู่ที่8 (ดู : 33) 21 มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 33) 20 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ดู : 40) 15 มี.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (ดู : 40) 7 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุโขทัย 2 หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 39) 6 มี.ค. 2562
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ซอยพรรณราย หมู่ที่ 12 (ดู : 40) 5 มี.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุโขทัย 2 หมูที่ 1 (ดู : 47) 5 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาปิด) เลียบถนน สายท่ามะพลา - ทอนจันทร์ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 39) 4 มี.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายแหลมปาย-คลองโกฏิ หมู่ที่4,6,7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 56) 18 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 18 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในหงาว-ท่าแพ หมู่ที่9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 47) 18 ก.พ. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหัวเคียน-ในกริม หมู่ที่ 5,7,8 (ดู : 42) 18 ก.พ. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฝาปิด) เลียบถนนสายท่ามะพลา-ทอนจันทน์ หมู่ที่ 4 (ดู : 44) 14 ก.พ. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาง-ท่าแพ หมู่ที่9 (ดู : 43) 14 ก.พ. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายแหลมปาย-คลองโกฏิ หมู่ที่ 4,6,7 (ดู : 44) 14 ก.พ. 2562
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายในหงาง-ท่าแพ หมู่ที่9 (ดู : 49) 7 ก.พ. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (ดู : 58) 6 ก.พ. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอสัน-คลองโกฏิ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 53) 31 ม.ค. 2562
ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคอสัน-คลองโกฎิ หมู่ที่ 7 (ดู : 60) 24 ม.ค. 2562
ประกาศตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายหัวเคียน-ในกริม หมู่ที่ 5,7,8 (ดู : 50) 24 ม.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 (ดู : 55) 21 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแหลมปาย-ทอนจันทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ดู : 51) 16 ม.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างพร้อมขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 12 บ้านพรรณราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ดู : 71) 26 ธ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 (ดู : 72) 25 ธ.ค. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
เลขที่ 156 หมู่4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110โทรศัพท์ : 077-506-622 , 077-506-623 โทรสาร : 077-506-622
E-mail Address : hadyai686@gmail.com
Copyright © 2018. www.hadyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs