Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   E-Service
   สายตรงนายก
 
งานนโยบายและแผน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
   แผนดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
   รายงานการประเมินความพึงพอใจ
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
   รายงานผลาการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
งานกิจการสภา
   รายงานการประชุม
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ดาวน์โหลดเอกสาร
งานกองคลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานสถานะการเงิน
   แผนการจัดเก็บรายได้
   ประกาศเกี่ยวกับภาษี
   ระเบียบการคลัง
งานบริหารบุคคล
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   ระเบียบบริหารงานบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประกาศเตือนภัย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ประกาศเตือนภัย
หัวข้อ วันที่
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่3/2564 (ดู : 3) 11 ม.ค. 2564
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่2/2564 (ดู : 6) 8 ม.ค. 2564
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่35/2563 (ดู : 6) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่33/2563 (ดู : 8) 23 ธ.ค. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่31/2563 (ดู : 6) 16 ธ.ค. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่27/2563 (ดู : 21) 12 พ.ย. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่26/2563 (ดู : 19) 11 พ.ย. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่25/2563 (ดู : 20) 9 พ.ย. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่24/2563 (ดู : 25) 28 ต.ค. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่23/2563 (ดู : 25) 22 ต.ค. 2563
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 22/2563 (ดู : 26) 16 ต.ค. 2563
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 18/2563 (ดู : 24) 6 ต.ค. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่16/2563 (ดู : 31) 17 ก.ย. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่14/2563 (ดู : 31) 8 ก.ย. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่13/2563 (ดู : 30) 31 ส.ค. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่9/2563 (ดู : 49) 3 ก.ค. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่7/2563 (ดู : 56) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่4/2563 (ดู : 76) 16 มี.ค. 2563
อบต.หาดยายขอประชาสัมพันธ์ ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่3/2563 (ดู : 79) 19 ก.พ. 2563
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่2/2563 (ดู : 70) 17 ก.พ. 2563
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 31/2562 ในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 (ดู : 80) 3 ม.ค. 2563
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 21/2562 ในช่วงวันที่ 21 - 26 กันยายน 2562 (ดู : 90) 23 ก.ย. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 19/2562 ในช่วงวันที่ 3 - 4 กันยายน 2562 พายุระดับ 3(โซนร้อน) คาจิกิ (ดู : 92) 4 ก.ย. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 18/2562 ในช่วงวันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562 (ดู : 92) 29 ส.ค. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 17/2562 ในช่วงวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2562 (ดู : 93) 2 ส.ค. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 15/2562 ในช่วงวันที่ 15 -20 กรกฎาคม 2562 (ดู : 89) 18 ก.ค. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 14/2562 ในช่วงวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2562 (ดู : 93) 3 ก.ค. 2562
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 11/2562 ในช่วงวันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2562 (ดู : 102) 24 มิ.ย. 2562
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 10/2562 ในช่วงวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562 (ดู : 95) 19 มิ.ย. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 9/2562 ในช่วงวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2562 (ดู : 87) 10 มิ.ย. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 8/2562 ในช่วงวันที่ 27- 31 พฤษภาคม 2562 (ดู : 92) 27 พ.ค. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 7/2562 ในช่วงวันที่ 20 -25 พฤษภาคม 2562 (ดู : 93) 22 พ.ค. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 5/2562 ในช่วงวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2562 (ดู : 113) 26 มี.ค. 2562
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 38/2561 ในช่วงวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 (ดู : 131) 31 ต.ค. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 37/2561 ในช่วงวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2561 (ดู : 137) 24 ต.ค. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 34/2561 ในช่วงวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2561 (ดู : 137) 3 ต.ค. 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 31/2561 ในช่วงวันที่ 13 - 18 กันยายน 2561 (ดู : 156) 13 ก.ย. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 28/2561 ในช่วงวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2561 (ดู : 153) 16 ส.ค. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 26/2561 ในช่วงวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2561 (ดู : 155) 3 ส.ค. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 22/2561 ในช่วงวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561 (ดู : 151) 11 ก.ค. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 19/2561 ในช่วงวันที่ 15 - 20 มิถุนายน 2561 (ดู : 146) 20 มิ.ย. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 17/2561 ในช่วงวันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2561 (ดู : 151) 7 มิ.ย. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 16/2561 ในช่วงวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2561 (ดู : 150) 4 มิ.ย. 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 12/2561 ในช่วงวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 (ดู : 147) 30 เม.ย. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 11/2561 ในช่วงวันที่ 15 - 18 เมษายน 2561 (ดู : 153) 17 เม.ย. 2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายช่องค้อ-ห้วยทรายขาว หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 149) 2 มี.ค. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 72561 ในช่วงวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2561 (ดู : 150) 23 ก.พ. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัยฉบับที่ 4/2561 ในช่วงวันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 (ดู : 146) 30 ม.ค. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 03/2561 ในช่วงวันที่ 19 - 24 มกราคม 2561 (ดู : 148) 19 ม.ค. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 55/2560 ในช่วงวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2560 (ดู : 145) 26 ธ.ค. 2560
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 49/2560 ในช่วงวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560 (ดู : 147) 28 พ.ย. 2560
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 48/2560 ในช่วงวันที่ 23 - 27 พฤศจิกายน 2560 (ดู : 146) 23 พ.ย. 2560
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 47/2560 ในช่วงวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน 2560 (ดู : 151) 20 พ.ย. 2560
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 42/2560 ในช่วงวันที่ 29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 (ดู : 148) 30 ต.ค. 2560
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 41/2560 ในช่วงวันที่ 21 - 26 ตุลาคม 2560 (ดู : 144) 25 ต.ค. 2560
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 39/2560 ในช่วงวันที่ 9 - 11 ตุลาคม 2560 (ดู : 149) 10 ต.ค. 2560
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 37/2560 ในช่วงวันที่ 21 - 25 กันยายน 2560 (ดู : 154) 21 ก.ย. 2560
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 35/2560 ในช่วงวันที่ 14 - 18 กันยายน 2560 (ดู : 148) 13 ก.ย. 2560
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 332560 ในช่วงวันที่ 26 - 29 สิงหาคม 2560 (ดู : 145) 25 ส.ค. 2560
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 28/2560 ในช่วงวันที่ 25 - 28 กรกฎาคม 2560 (ดู : 145) 3 ส.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
เลขที่ 156 หมู่4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110โทรศัพท์ : 077-506-622 , 077-506-623-24 โทรสาร : 077-506-622
E-mail Address : hadyai@hotmail.com
Copyright © 2018. www.hadyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs