Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   คู่มือประชาชน
   E-Service
   สายตรงนายก
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
   สมาชิกสภาตำบล
 
งานนโยบายและแผน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน
   ข้อบัญญัติ
   ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
   รายงานการประเมินความพึงพอใจ
   กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (คู่มือปฏิบัติงาน)
   แผนบริหารความต่อเนื่อง
งานกฏหมายและคดี
   ร้องเรียน/ร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   ข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
    งานตรวจสอบภายใน
    การบริหารความเสี่ยง
   กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
การจดทะเบียนพาณิชย์
   คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์
   คู่มือ/ตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   บริการข้อมูลและสถิติ
   กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
งานกิจการสภา
   รายงานการประชุม
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ดาวน์โหลดเอกสาร
งานกองคลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานสถานะการเงิน
   แผนการจัดเก็บรายได้
   ประกาศเกี่ยวกับภาษี
   ระเบียบการคลัง
งานจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศต่างๆ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   ระเบียบกฎหมายด้านพัสดุ
งานจัดการเงินและงบประมาณ
   แผนการใช้เงิน
   รายงานการใช้เงิน
   สรุปผลการใช้เงิน
   ระเบียบกฎหมายด้านการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้
   แผนการจัดเก็บฯ
   ประกาศเกี่ยวกับภาษี
   สรุปผลการจัดเก็บ
   ระเบียบกฎหมายด้านการจัดเก็บรายได้
งานบริหารบุคคล
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   ระเบียบบริหารงานบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
งานการศึกษา
   งานการศึกษา
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   งานศาสนาวัฒนธรรม
   งานนันทนาการ
   ระเบียบกฎหมายด้านการพัสดุ
งานกองช่าง
   งานแผนและก่อสร้าง
   งานสำรวจและออกแบบ
   งานสาธารณูปโภค
   งานวิศวะกรรมโยธา
   ดาวโหลด แบบฟร์อม
   กฏหมาายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประกาศเตือนภัย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ประกาศเตือนภัย
หัวข้อ วันที่
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่22/2564 (ดู : 5) 21 ต.ค. 2564
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่21/2564 (ดู : 6) 12 ต.ค. 2564
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่20/2564 (ดู : 6) 7 ต.ค. 2564
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่19/2564 (ดู : 5) 20 ก.ย. 2564
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่18/2564 (ดู : 5) 11 ก.ย. 2564
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่16/2564 (ดู : 4) 25 ส.ค. 2564
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่15/2564 (ดู : 22) 20 ก.ค. 2564
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่14/2564 (ดู : 20) 6 ก.ค. 2564
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่13/2564 (ดู : 30) 6 มิ.ย. 2564
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่12/2564 (ดู : 30) 24 พ.ค. 2564
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่11/2564 (ดู : 33) 19 พ.ค. 2564
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 10/2564 (ดู : 36) 5 พ.ค. 2564
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่8/2564 (ดู : 48) 5 เม.ย. 2564
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 7/2564 (ดู : 45) 20 มี.ค. 2564
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่5/2564 (ดู : 53) 19 ก.พ. 2564
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่3/2564 (ดู : 53) 11 ม.ค. 2564
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่2/2564 (ดู : 63) 8 ม.ค. 2564
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่35/2563 (ดู : 53) 30 ธ.ค. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่33/2563 (ดู : 64) 23 ธ.ค. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่31/2563 (ดู : 49) 16 ธ.ค. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่27/2563 (ดู : 71) 12 พ.ย. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่26/2563 (ดู : 71) 11 พ.ย. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่25/2563 (ดู : 67) 9 พ.ย. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่24/2563 (ดู : 75) 28 ต.ค. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่23/2563 (ดู : 81) 22 ต.ค. 2563
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 22/2563 (ดู : 73) 16 ต.ค. 2563
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 18/2563 (ดู : 69) 6 ต.ค. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่16/2563 (ดู : 94) 17 ก.ย. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่14/2563 (ดู : 78) 8 ก.ย. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่13/2563 (ดู : 73) 31 ส.ค. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่9/2563 (ดู : 100) 3 ก.ค. 2563
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่7/2563 (ดู : 108) 8 มิ.ย. 2563
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่4/2563 (ดู : 125) 16 มี.ค. 2563
อบต.หาดยายขอประชาสัมพันธ์ ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่3/2563 (ดู : 130) 19 ก.พ. 2563
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่2/2563 (ดู : 117) 17 ก.พ. 2563
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 31/2562 ในช่วงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563 (ดู : 132) 3 ม.ค. 2563
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 21/2562 ในช่วงวันที่ 21 - 26 กันยายน 2562 (ดู : 137) 23 ก.ย. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 19/2562 ในช่วงวันที่ 3 - 4 กันยายน 2562 พายุระดับ 3(โซนร้อน) คาจิกิ (ดู : 142) 4 ก.ย. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 18/2562 ในช่วงวันที่ 28 สิงหาคม - 2 กันยายน 2562 (ดู : 143) 29 ส.ค. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 17/2562 ในช่วงวันที่ 8 - 11 สิงหาคม 2562 (ดู : 143) 2 ส.ค. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 15/2562 ในช่วงวันที่ 15 -20 กรกฎาคม 2562 (ดู : 144) 18 ก.ค. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 14/2562 ในช่วงวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2562 (ดู : 143) 3 ก.ค. 2562
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 11/2562 ในช่วงวันที่ 23 - 26 มิถุนายน 2562 (ดู : 155) 24 มิ.ย. 2562
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 10/2562 ในช่วงวันที่ 17 - 21 มิถุนายน 2562 (ดู : 153) 19 มิ.ย. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 9/2562 ในช่วงวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2562 (ดู : 135) 10 มิ.ย. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 8/2562 ในช่วงวันที่ 27- 31 พฤษภาคม 2562 (ดู : 143) 27 พ.ค. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 7/2562 ในช่วงวันที่ 20 -25 พฤษภาคม 2562 (ดู : 146) 22 พ.ค. 2562
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 5/2562 ในช่วงวันที่ 23 - 27 มีนาคม 2562 (ดู : 173) 26 มี.ค. 2562
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 38/2561 ในช่วงวันที่ 30 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 (ดู : 185) 31 ต.ค. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 37/2561 ในช่วงวันที่ 24 - 26 ตุลาคม 2561 (ดู : 191) 24 ต.ค. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 34/2561 ในช่วงวันที่ 3 - 7 ตุลาคม 2561 (ดู : 192) 3 ต.ค. 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 31/2561 ในช่วงวันที่ 13 - 18 กันยายน 2561 (ดู : 207) 13 ก.ย. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 28/2561 ในช่วงวันที่ 16 - 20 สิงหาคม 2561 (ดู : 207) 16 ส.ค. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 26/2561 ในช่วงวันที่ 5 - 9 สิงหาคม 2561 (ดู : 210) 3 ส.ค. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 22/2561 ในช่วงวันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561 (ดู : 206) 11 ก.ค. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 19/2561 ในช่วงวันที่ 15 - 20 มิถุนายน 2561 (ดู : 202) 20 มิ.ย. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 17/2561 ในช่วงวันที่ 7 - 10 มิถุนายน 2561 (ดู : 206) 7 มิ.ย. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 16/2561 ในช่วงวันที่ 4 - 7 มิถุนายน 2561 (ดู : 206) 4 มิ.ย. 2561
ประกาศเตือนภัย ฉบับที่ 12/2561 ในช่วงวันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2561 (ดู : 200) 30 เม.ย. 2561
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 11/2561 ในช่วงวันที่ 15 - 18 เมษายน 2561 (ดู : 213) 17 เม.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
เลขที่ 156 หมู่4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110โทรศัพท์ : 077-506-622 , 077-506-623-24 โทรสาร : 077-506-622
E-mail Address : hadyai@hotmail.com
Copyright © 2018. www.hadyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs