Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   บทบาทหน้าที่
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
กิจการสภา
   รายงานการประชุม
   รายงานทางการเงิน
   ดาวน์โหลดเอกสาร
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประกาศเตือนภัย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
  ภาพกิจกรรม
มอบถังขยะแยกประเภทให้แก่ โรงเรียนบ้านในกริม ต.หาดยาย
มีผู้เข้ามาชมแล้ว : 90 คน
เพิ่มข้อมูลวันที่ 11 มิถุนายน 2562
รายละเอียดกิจกรรม :

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นางสาวมณฑา อบแพทย์ รองนายก อบต.หาดยายพร้อมด้วยข้าราชการ ได้มอบถังขยะแยกประเภทให้แก่ โรงเรียนบ้านในกริม ต.หาดยาย เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ตามนโยบาย “จังหวัดสะอาด” เพื่อการดำเนินการส่งเสริมให้นักเรียน ได้มีความรู้ในการกำจัดขยะและของเสียอันตรายภายในโรงเรียนอย่างถูกวิธี และเพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ส่งเสริมให้มีการนำกลับมาใช้ซ้ำ เพื่อลดปริมาณขยะ

คลิกที่ภาพเพื่อชมภาพขนาดใหญ่
 
เลขที่ 156 หมู่4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110โทรศัพท์ : 077-506-622 , 077-506-623 โทรสาร : 077-506-622
E-mail Address : hadyai686@gmail.com
Copyright © 2018. www.hadyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs