Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   พลังงาน
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่อบต.
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   ข้อมูลผู้บริหาร
   คู่มือประชาชน
   E-Service
   สายตรงนายก
   กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
   สมาชิกสภาตำบล
 
หน่วยงานควบคุมภายใน
   รายงานการควบคุมภายใน
   แผนการควบคุมภายใน
   กฎบัตรและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
งานนโยบายและแผน
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน
   ข้อบัญญัติ
   ข้อตกลงปฏิบัติราชการ
   รายงานการประเมินความพึงพอใจ
   กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
   คู่มือปฏิบัติงาน
   แผนบริหารความต่อเนื่อง
งานนิติการ
   ร้องเรียนร้องทุกข์ ทั่วไป/การทุจริตและประพฤติมิชอบ และสถิติ
   งานตรวจสอบภายใน
   การบริหารความเสี่ยง
   กฏหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
   แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   นโยบาย No Gift Policy
   ITA
   การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การจดทะเบียนพาณิชย์
   คำแนะนำการจดทะเบียนพาณิชย์
   คู่มือ/ตัวอย่างการจดทะเบียนพาณิชย์
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   บริการข้อมูลและสถิติ
   กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
งานกิจการสภา
-->
   รายงานการประชุม
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   ดาวน์โหลดเอกสาร
งานจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   ประกาศต่างๆ
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   ระเบียบกฎหมายด้านพัสดุ
งานจัดการเงินและงบประมาณ
   แผนการใช้เงิน
   รายงานการใช้เงิน
   สรุปผลการใช้เงิน
   ระเบียบกฎหมายด้านการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บรายได้
   แผนการจัดเก็บฯ
   ประกาศเกี่ยวกับภาษี
   สรุปผลการจัดเก็บ
   ระเบียบกฎหมายด้านการจัดเก็บรายได้
งานบริหารบุคคล
   แผนอัตรากำลัง
   แผนพัฒนาบุคลากร
   ระเบียบบริหารงานบุคคล
   รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   ประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฎิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่น
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   คู่มือหรือมาตราฐานการปฏิบัติงาน
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
งานการศึกษา
   งานการศึกษา
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   งานศาสนาวัฒนธรรม
   งานนันทนาการ
งานกองช่าง
   งานแผนและก่อสร้าง
   งานสำรวจและออกแบบ
   งานสาธารณูปโภค
   งานวิศวะกรรมโยธา
   ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม
   กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
ประกาศเตือนภัย
สำหรับผู้ดูแลระบบ
งานกองคลัง
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
 
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
นายอภิสิทธิ์ แดงประดิษฐ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
(094-865-8761)
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ตามมาตรา10 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2566 (ดู : 18)
อบต.หาดยาย ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่เล่มรวมกฎหมายประกาศระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุพ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ดู : 30)
ประกาศใช้แผนสุขภาพชุมชนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 39)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุโขทัย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 334)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยสุโขทัย หมู่ที่1 (ดู : 310)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษา 2564 (ดู : 317)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกพื้นที่ในตำบลหาดยาย เพื่อมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง และผู้พิการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกควบคุมโรคและฉีดยาฆ่าเชื้อในบ้านผู้ป่วยยืนยันและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่หมู่ที่4
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกพื้นที่มอบเสบียงอาหารในการกักตัวและให้กำลังใจผู้ป่วย ในพื้นที่หมู่ที่ 4,10,12,13
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกควบคุมโรคและฉีดยาฆ่าเชื้อในบ้านผู้ป่วยยืนยันและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่หมู่ที่4
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ส่งมอบถุงยังชีพพร้อมเงินสด 500บาท จำนวน 1ราย เพื่อช่วยเหลือคนตาบอดในพื้นที่
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกควบคุมโรคและฉีดยาฆ่าเชื้อในบ้านผู้ป่วยยืนยันและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง บ้านในกริม ในพื้นที่หมู่ที่8,9,12,13
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกควบคุมโรคและฉีดยาฆ่าเชื้อในบ้านผู้ป่วยยืนยันและผู้สัมผัสเสี่ยงสูง บ้านในกริม ในพื้นที่หมู่ที่ 8
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกควบคุมโรคและฉีดยาฆ่าเชื้อในบ้านผู้ป่วยยืนยัน และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่หมู่ที่ 9 และ 13
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกควบคุมโรคและฉีดยาฆ่าเชื้อในบ้านผู้ป่วยยืนยัน และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่หมู่ที่ 12 และ13
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกพื้นที่หมู่ที่ 6 พ่นยากำจัดยุงลายและควบคุมโรคไข้เลือดออก
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกพื้นที่เพื่อแจกถุงยังชีพบ้านผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 22 ครัวเรือน ในพื้นที่บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 13
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกควบคุมโรคและฉีดยาฆ่าเชื้อในบ้านผู้ป่วยยืนยัน 2 ราย และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 13
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ออกควบคุมโรคและฉีดยาฆ่าเชื้อในบ้านผู้ป่วยยืนยัน และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ในพื้นที่บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 13
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล เพื่อบูรณาการจัดทำแผนพัฒนาตำบลในการแก้ไขปัญหาประชาชนเชื่อมโยงสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ บริเวณบ้านพักอาศัยของราษฎรที่ยืนยันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หมู่ที่ 13
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 75)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 62)
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (ดู : 61)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
คานขึงห้วยเคียน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ล่องแพ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ปฏิทินการท่องเที่ยวตำบลหาดยาย ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ปฏิทินการท่องเที่ยวตำบลหาดยาย ประจำปี 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ภูเขาออง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
แผนการท่องเที่ยวองค์การบริการส่วนตำบลหาดยายประจำปี 2560
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกเหวหัวควาย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกวังถ้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกตาพิน
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
น้ำตกควนเศียร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
 
 
 
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
กระดานสนทนา (Q&A) องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย คลิ๊กที่นี่
ศูนย์ข่าวสารทางราชการ
อบต.หาดยาย
ร้องเรียนเรื่องทุจริต
และประพฤติมิชอบ
     
เลขที่ 156 หมู่4 ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110โทรศัพท์ : 077-506-622 , 077-506-623-24 โทรสาร : 077-506-622
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@hadyai.go.th
Copyright © 2018. www.hadyai.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs