หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ย้อนกลับ

[ มท 0820.2/ว1646 ] หน่วยงาน กสว. : รายงานการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) หนังสือลงวันที่ 22/04/2567 ลงเว็บไซต์ 22/04/2567 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

[ มท 0820.2/ว1623 ] หน่วยงาน กสว. : การตรวจวัดมลพิษรถราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 2566 หนังสือลงวันที่ 19/04/2567 ลงเว็บไซต์ 19/04/2567 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]

[ มท 0820.4/ว1605 ] หน่วยงาน กสว. : การถอดบทเรียนธนาคารขยะที่โดดเด่น (Best Practice) ของจังหวัด หนังสือลงวันที่ 18/04/2567 ลงเว็บไซต์ 18/04/2567 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร word]