โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
  • วิสัยทัศน์

    โครงสร้างพื้นฐานก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล คุณภาพชีวิตสดใส ร่วมใจพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

นายอภิสิทธิ์ แดงประดิษฐ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

094-8658761

นางณัฏฐนันท์ ทิพย์วิเศษ

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัด

ข่าวสารชาวอบต.หาดยาย

กิจกรรมชาวอบต.หาดยาย

สื่อ ประชาสัมพันธ์

พี่น้อง อบต.หาดยาย เราดูแล

0
หมู่
0
ประชากร
0
ตร.กม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
e-GP
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
หนังสือราชการท้องถิ่น (สถ.)
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.