สำนักปลัด
 • นางสาวเจตนี องอาจ

  นักทรัพยากรบุคคล รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางสาวศุภลักษณ์ พระชัย

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวเจตนี องอาจ

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางสาวธัญธร เพชรโสม

  นักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวขวัญกมล เลิศการณ์

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางยุวดี ช่วยหาดยาย

  ครู

 • นางสาวสุดารัตน์ ศักดิ์แสง

  นักวิชาการศึกษา

 • นางสาวสุนทราภรณ์ ทรัพย์เจริญ

  ครู

 • นางสาวปิยารัดน์ หมกภักดี

  ครู

 • นายถิรวุฒิ กลิ่นละออ

  นักวิชาการสุขาภิบาล

 • ว่าง

  นิติกร

 • นายชาตรี ทิพย์วิเศษ

  นักป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย

 • ว่าง

  ครู

 • นางณัฐนรี มณีนวล

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นายสุรพงษ์ คงบุญรักษ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวณัฐวดี ดำสุทธิ์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

 • นางสาวปิ่ณฑิรา มีสถิตย์

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวจันทนา เผือกเสวก

  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

 • นางสาวสุพัตรา อรชร

  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

 • นางสาวภัทรพร กลัดพันธ์

  ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)

 • นายปกรณ์ จันทร์ศิริ

  พนักงานขับรถยนต์

 • นายพูนศักดิ์ ชุมพงษ์

  พนักงานดับเพลิง (ผู้มีทักษะ)

 • ว่าง

  พนักงานดับเพลิง

 • ว่าง

  พนักงานดับเพลิง

 • นายเจริญ ศรีวาลัย

  ยาม

 • ว่าง

  นักการภารโรง

 • ว่าง

  คนงาน