คณะผู้บริหาร
 • นายอภิสิทธิ์ แดงประดิษฐ์

  นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

  094-8658761

 • นางกุหลาบ มีทิม

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

  095-0835686

 • นายวิรัตน์ รอดเหนี่ยว

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

  061-6142451

 • นางสาวบุญรัก ยมสวัสดิ์

  เลขานุการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

  099-8172820