กองช่าง
 • นายปภาวิน ทวีผล

  นายช่างโยธา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองฃ่าง

 • นายปภาวิน ทวีผล

  นายช่างโยธา

 • ว่าง

  นายช่างโยธา

 • นายนภพล เสือรุ่ง

  ผช.จนท.ประปา

 • นายธำมรงค์ คงอรุณ

  พนักงานผลิตน้ำประปา (ผู้มีทักษะ)

 • นางสาวนภาพร พรหมถาวร

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นางสาวณปภัช สุระมาตย์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา

 • นายกฤษณพล มีสุขสวัสดิ์

  ผู้ช่วยนายช่างโยธา