ภาพกิจกรรม
ร่วมการบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง
64
26 ตุลาคม 2565

ประมวลภาพกิจกรรม ร่วมการบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการพวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย