ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมความพร้อมและหารือแนวทางการให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลหาดยายและตำบลวังตะกอ ในโครงการ(อบจ.พบประชาชน)
1095
1 มีนาคม 2567