งานตรวจสอบภายใน
หนังสือนำส่ง เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
30 ธันวาคม 2563

181


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ หนังสือนำส่ง เรื่อง รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
29 ธันวาคม 2563

183


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของ อบต.หาดยาย
2 ตุลาคม 2563

223


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในของ อบต.หาดยาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.หาดยาย
2 ตุลาคม 2563

179


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ กฎบัตรการตรวจสอบภายใน อบต.หาดยาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ