กฏหมาย/ระเบียบและหนังสือที่เกี่ยวข้อง
ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน อบต.หาดยาย
29 ตุลาคม 2563

194


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง ประกาศเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน อบต.หาดยาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง อบต.หาดยาย
29 ตุลาคม 2563

202


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยง อบต.หาดยาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายชื่อผู้รับทราบเรื่องผลประโยชน์ขัดกันระหว่างส่วนตนและส่วนรวม
9 ตุลาคม 2563

185


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายชื่อผู้รับทราบเรื่องผลประโยชน์ขัดกันระหว่างส่วนตนและส่วนรวม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.หาดยาย
13 พฤษภาคม 2563

174


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับส่วนรวม อบต.หาดยาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
9 ตุลาคม 2562

185


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.หาดยาย
21 มิถุนายน 2562

205


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ อบต.หาดยาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศเรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม
21 มิถุนายน 2562

189


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศเรื่องมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
21 มิถุนายน 2562

174


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
21 มิถุนายน 2562

183


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจเพื่อป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและพฤติมิชอบ
21 มิถุนายน 2562

180


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและพฤติมิชอบ ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
21 มิถุนายน 2562

174


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
21 มิถุนายน 2562

176


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563
21 มิถุนายน 2562

201


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
13 พฤษภาคม 2562

200


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราการป้องกันการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
5 สิงหาคม 2558

191


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล
4 มีนาคม 2557

180


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราฐานทางคุณธรรม ปละจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ได้ที่นี่

เอกสารแนบ