แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณพ.ศ. 2566
26 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
4 มีนาคม 2567

0


เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
26 มิถุนายน 2566

17


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก ปีพ.ศ.2564
26 มิถุนายน 2566

18


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก ปีพ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปีพ.ศ.2564
26 มิถุนายน 2566

19


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน ปีพ.ศ.2564 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณพ.ศ. 2566
28 เมษายน 2566

0


เอกสารแนบ
รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก ปีพ.ศ.2566
28 เมษายน 2566

30


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการกับกำติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือนแรก ปีพ.ศ.2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
24 เมษายน 2566

32


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประการ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตฯ รอบ 12 เดือนปีงบประมาณพ.ศ. 2565
22 มีนาคม 2566

35


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตฯ รอบ 12 เดือนปีงบประมาณพ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย
3 มีนาคม 2566

37


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศ เรื่อง กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 มีนาคม 2566

36


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)
1 มีนาคม 2566

54


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570)
20 กุมภาพันธ์ 2566

40


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565)
21 พฤศจิกายน 2561

20


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  (พ.ศ.2561-2565) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565)
21 พฤศจิกายน 2561

19


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561-2565) ได้ที่นี่

เอกสารแนบ