ITA
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
28 เมษายน 2566

28


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
28 เมษายน 2566

28


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25 เมษายน 2566

29


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
25 เมษายน 2566

6


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องการบริหารส่วนตำบลหาดยายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้ที่นี่

เอกสารแนบ
มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
24 เมษายน 2566

13


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ มาตราการส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ได้ที่นี่

เอกสารแนบ