การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567
23 กุมภาพันธ์ 2567

0


เอกสารแนบ