มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
4 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566
4 เมษายน 2567

0


เอกสารแนบ