ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
28 สิงหาคม 2561

0


สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย อ.หลังสวน จ.ชุมพร

 

1. ด้านกายภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายเป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยได้รับการประกาศจัดตั้งเมื่อ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๐ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  จัดเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง         

          ๑.๑  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  มีพื้นที่ทั้งตำบล  ๗๕,๘๖๓.๗๘  ไร่  คิดเป็น  ๑๒๑.๓๘  ตารางกิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  ดังนี้                         

                   ทิศเหนือจด                ตำบลวังตะกอ              อำเภอหลังสวน

                    ทิศใต้จด                    ตำบลบ้านควน            อำเภอหลังสวน                                                                                  ทิศตะวันออกจด         ตำบลท่ามะพลา           อำเภอหลังสวน           

                    ทิศตะวันตกจด             ตำบลปังหวาน            อำเภอพะโต๊ะ

๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ

          สภาพภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  เป็นที่สูง  ส่วนมากจะเป็นภูเขาและป่าไม้         เป็นตำบลที่มีแม่น้ำหลังสวนไหลผ่าน  และมีลำห้วยจำนวนหลายสาย  เหมาะแก่การทำเกษตร

๑.๓  ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศ  ประกอบด้วย  ฤดูร้อนในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม  และฤดูฝนในช่วงเดือนมิถุนายน – มกราคม  โดยทั่วไปสภาพภูมิอากาศของตำบลหาดยาย  มีสภาพอากาศร้อนชื้น

            1.4 ลักษณะของดิน  ดินร่วนและดินร่วนปนทรายดินเขาและพื้นที่ภูเขา ซึ่งของพื้นที่ตำบลหาดยายเหมาะแก่การทำเกษตรกรรม

๒. ด้านการเมือง/การปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายมีจำนวนหมู่บ้านในความรับผิดชอบ  จำนวน  ๑๓  หมู่บ้าน  ซึ่งแต่ละหมู่บ้าน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง  หมู่บ้านละ  2  คน  และมีผู้นำหมู่บ้านฝ่ายปกครอง  (ผู้ใหญ่บ้าน)  หมู่บ้านละ  ๑  คน

 

๒.๑ เขตการปกครอง

          องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยายมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย มาจากการเลือกตั้ง ๑๓  หมู่บ้าน  ดังนี้

 

จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวนทั้งหมด 1๓  หมู่บ้าน

                     หมู่ที่  ๑  บ้านทุ่งตาชุม

                     หมู่ที่  ๒  บ้านเชี่ยวย่าหมู

                     หมู่ที่  ๓  บ้านทุ่งต้นยาง

                     หมู่ที่  ๔  บ้านหาดยาย

                     หมู่ที่  ๕  บ้านหัวหิน

                     หมู่ที่  ๖  บ้านแหลมปาย

                     หมู่ที่  ๗  บ้านวังพรหม

                     หมู่ที่  ๘  บ้านในกริม

                     หมู่ที่  ๙  บ้านคลองหงาว

                     หมู่ที่  ๑๐  บ้านชุมแสง

                    หมู่ที่  ๑๑  บ้านทอนจันทน์

                    หมู่ที่  ๑๒  บ้านพรรณราย

                    หมู่ที่  ๑๓  บ้านห้วยทรายขาว

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย (จัดตั้งเมื่อ  วันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๔๐ ตั้งอยู่เลขที่  156 หมู่  ๔  ตำบลหาดยาย  อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร   โทรศัพท์  ๐๗๗ – ๕๐๖๖๒๒-4     โทรสาร   ๐๗๗ – ๕๐๖๖๒๒

๒.๒ การเลือกตั้ง

          โครงสร้างและกระบวนการบริหารฝ่ายบริหาร (คณะผู้บริหาร)  ซึ่งประกอบด้วย

๑.  นายอภิสิทธิ์       แดงประดิษฐ์               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

๒.  นางกุหลาบ       มีทิม                        รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  

3.  นายวิรัตน์         รอดเหนียว                 รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

๔.  นางสาวบุญรัก  ยมสวัสดิ์                   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

 

ฝ่ายนิติบัญญัติ(สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย) จำนวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย      มีทั้งสิ้น  13 คน  ซึ่งประกอบด้วย

 

1.  นายสุริยา        รอบคอบ                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  หมู่ที่ 1

2.  นายยงยศ        เสือรุ่ง                       สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  หมู่ที่ 2

3.  นายณรงค์        จันทร์ศิริ                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  หมู่ที่ 3

4.  นายธีระ          เล่งระบำ                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  หมู่ที่ 4

5.  นายชัยยุทธ์      มณีนิล                      สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  หมู่ที่ 5

6.  นายประสิทธิ์    ธรรมณี                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  หมู่ที่ 6

7.  นายจาตุรนต์     บุรีรัตน์                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  หมู่ที่ 7

8.  นายโกสิทธิ์       ทิศราษฎร์                  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  หมู่ที่ 8

9.  นายสุรศักดิ์      แก้วประดิษฐ์               สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  หมู่ที่ 9

10. นายสันติสุข     ภู่พยัคฆ์                    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  หมู่ที่ 10

11. นายกิตติพงษ์    พลรีทอง                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  หมู่ที่ 11

12. นายพันศักดิ์     พันธรัตน์                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  หมู่ที่ 12

13. นางเรืองศรี      ศรีจันทร์                   สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  หมู่ที่ 13

 

            

 

 

๓. ประชากร

ตารางแสดงจำนวนประชากร

จำนวนหมู่บ้าน  ของตำบลหาดยาย  มี  ๑๓  หมู่บ้าน

มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๑๒๑.๓๘ ตารางกิโลเมตร  คิดเป็น  ๗๕,๘๖๓.๗๘  ไร่

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ประชากร

รวม

จำนวนครัวเรือนทั้งหมด

 

ผู้ปกครอง

เพศชาย

เพศหญิง

บ้านทุ่งตาชุม

73

76

159

55

นายไพฑูรย์ จินาจิ้น

บ้านเชี่ยวย่าหมู

66

59

125

54

นายกฤษดา  แดงประดิษฐ์

บ้านทุ่งต้นยาง

147

150

297

108

นางยุพา  อรุณโชติ

บ้านหาดยาย

197

239

436

188

นายชาญกวี  สั่งสอน

บ้านหัวหิน

124

145

269

94

นายเอกพงศ์  พุ่มคล้าย

บ้านแหลมปาย

298

310

608

244

นายสุธรรม  คงอรุณ

บ้านวังพรหม

213

218

431

167

นายบุญจริง  ชูเกตุ

บ้านในกริม

440

434

874

381

นายประจวบ เรืองศิลป์

บ้านคลองหงาว

528

527

1,055

382

นางพรทิพย์  แก้วประดิษฐ์

๑๐

บ้านชุมแสง

434

411

845

350

นายประพันธ์ หนูทอง

๑๑

บ้านทอนจันทน์

224

220

444

194

นายวรพงษ์  รอดนาโพธิ์

๑๒

บ้านพรรณราย

157

170

327

120

นายประยงค์ เสนีย์ยุทธ

๑๓

บ้านห้วยทรายขาว

566

480

1,046

376

นายณรงค์  ช้างชนะ

รวม

3,467

3,439

6,906

2,713

 

 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลประชากรจากทะเบียนราษฎร์อำเภอหลังสวน  ณ  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย  มีประชากรอาศัยอยู่ทั้งสิ้น  6,906 คน  แยกเป็น เพศชาย 3,467 คน  เพศหญิง 3,439คน  จำนวนครัวเรือน 2,713 ครัวเรือน

 

๔. สภาพทางสังคม

๔.๑ การศึกษา

๑. โรงเรียนประถมศึกษา           จำนวน           ๒        แห่ง  ประกอบด้วย

(๑) โรงเรียนประชาบุษยวิทย์  หมู่ที่ ๙ ตำบลหาดยาย

(๒) โรงเรียนบ้านสวนจันทน์   หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหาดยาย                                   

2.  ประถมศึกษา(ขยายโอกาส)     จำนวน           ๒        แห่ง  ประกอบด้วย

(๑)  โรงเรียนชุมชนวัดหาดสำราญ   หมู่ที่ ๔ ตำบลหาดยาย

(๒)  โรงเรียนบ้านในกริม   หมู่ที่ ๘ ตำบลหาดยาย

 

 

3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  ๔  แห่ง  ประกอบด้วย

3.๑ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสำราญ

          3.๒ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประชาบุษยวิทย์

๓.3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในกริม

3.๔ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนจันทน์

๔.๒ สาธารณสุข

          สถานีอนามัยประจำตำบล                   จำนวน  ๒  แห่ง  ประกอบด้วย

  1. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ  ๖๐  พรรษานวมินทราชินีบ้านหาดยาย  หมู่ที่  ๔             

          ๒.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านในกริม หมู่ที่  ๘             

๔.๓ อาชญากรรม   ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น ในพื้นที่ตำบลหาดยาย

๔.๔ ยาเสพติด  ไม่มีปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย   

          ๔.๕ การสังคมสังเคราะห์   อบต.หาดยายได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

๑. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์ 

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

๔. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง            

๕. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้มีรายได้น้อย     

 

๕. ระบบบริการพื้นฐาน

          ในเขต  อบต.หาดยาย  มีระบบบริการพื้นฐาน  ดังนี้

5.1  การคมนาคมขนส่ง (ทางบก,ทางน้ำ.ทางราง ฯลฯ)  ถนนสายเอเซีย 41 ระยะทางจากถนนสายหลักถึงองค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย ระยะทางประมาณ 7.5 กิโลเมตร

๕.๒ การไฟฟ้า  ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ครอบคลุม    

๕.๓ การประปา การประปา  อบต.หาดยาย มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

จำนวน  4  แห่ง  ได้แก่หมู่ที่  ๓,4,๕,6

๕.4 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์

                   (๑)  มีไปรษณีย์ประจำตำบล  ตั้งอยู่ที่หมู่  4  จำนวน  ๑  แห่ง เปิดให้บริการ เวลา  ๐๘.๐๐ จนถึงเวลา  ๑๖.๐๐ น.  ในวันจันทร์ – วันศุกร์ และวันเสาร์เปิดให้บริการครึ่งวัน หยุดวันอาทิตย์  

 

6.  ระบบเศรษฐกิจ

 6.1 ด้านการเกษตร  ในตำบลหาดยาย  มีดังนี้ ประชากรตำบลหาดยาย  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร  ทำงานสวนผลไม้ เช่น  เงาะ,ทุเรียน,มังคุด,ยางพารา,ปาล์มน้ำมัน 

6.2 ด้านปศุสัตว์  มีการเลี้ยงสัตว์บ้างแต่เป็นส่วนน้อย 

6.3 ด้านอุตสาหกรรม  มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและเล็ก  ซึ่งเป็นโรงงานด้านการผลผลิตทางการเกษตร  คือโรงงานปาล์มน้ำมัน  และโรงรมยางพารา

 

     

6.4  ด้านการท่องเที่ยวในตำบลหาดยาย

          การท่องเที่ยวของตำบลหาดยาย ส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวตามธรรมชาติ  ดังนี้

          (๑)  น้ำตกตาพินหมู่ที่  ๙  ตำบลหาดยาย

  1.  น้ำตกวังถ้ำ  หมู่ที่  ๙  ตำบลหาดยาย
  2.  ปลักบัวตูมหมู่ที่  ๙  ตำบลหาดยาย
  3.  น้ำตกชุมแสง หมู่ที่ ๑๐  ตำบลหาดยาย                  
  4.  น้ำตกควนเศียร หมู่ที่ ๑๓  ตำบลหาดยาย
  5.  เดินป่าอนุรักษ์ธรรมชาติ  หมู่ที่  ๖  ตำบลหาดยาย ระยะเดินทาง  ๕  ชั่วโมง 

  สำหรับผู้ที่ต้องการท่องเที่ยว

  1. ล่องแพบ้านหัวหิน หมู่ที่  ๕  ตำบลหาดยาย

๖.5 แรงงาน  แรงงานส่วนใหญ่ของคนตำบลหาดยาย จะอยู่ในภาคเกษตรกรรม  เนื่องจาก ประกอบอาชีพทางการเกษตร  และยังมีแรงงานจากภาคอีสานและแรงงานต่างด้าว  เช่น เมียนมาร์  กัมพูชา และลาว ทำให้มีประชากรแฝงในพื้นที่

6.6 กลุ่มพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  อีกทั้งมีหน่วยธุรกิจ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มสหกรณ์นิคมหลังสวนจำกัด และมีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร (มังคุด) ในเขตพื้นที่

 

7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม

          7.1  การนับถือศาสนา    ประชากรส่วนใหญ่ของตำบลหาดยายนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีสถาบันและองค์กรทางศาสนา ดังนี้

                    1.  วัดหาดสำราญ         ตั้งอยู่ หมู่ที่  4

                    2.  วัดพรรณราย          ตั้งอยู่ หมู่ที่  12

.         7.2  ประเพณีและงานประจำปี

                 กิจกรรมประเพณีและงานประจำปี  มีดังนี้

                   1. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ                                      เดือน  มกราคม

                   2. กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด                                  เดือน  เมษายน

3.  กิจกรรมสงกรานต์/รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ                    เดือน  เมษายน

4. กิจกรรมจัดเรือพระบกร่วมงานประเพณีแห่                  เดือน  ตุลาคม

พระแข่งเรืองชิงโล่และถ้วยพระราชทานอำเภอหลังสวน

4.  กิจกรรมแข่งแพพื้นบ้านตำบลหาดยาย                     เดือน  ธันวาคม 

          7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น   ประชาชนในเขตตำบลหาดยายได้มีการอนุรักษ์ท้องถิ่น ได้แก่ มโนราห์  แพทย์แผนไทย รำกลองยาว การทำพิธียกพระภูมิ   และภาษาถิ่น ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลพูดภาษาใต้ เป็นภาษาถิ่น            

          7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก  สินค้าพื้นเมืองของตำบลหาดยาย ส่วนใหญ่จะเป็นผลไม้ เช่น มังคุด  เงาะ  ทุเรียน  ลองกอง   ลางสาด  เป็นต้น 

 

 

 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ

8.๑ น้ำ  ที่ใช้ในการอุปโภค-บริโภค  ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติและมีโรงงานผลิตน้ำดื่มในหมู่บ้าน     หมู่ที่ 8 และหมู่ที่  13

8.2  ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในเขตพื้นที่ของตำบลหาดยายมีสวนป่าเฉลิมพระเกียรติ และพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร และ ส่วนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมในพื้นที่ก็เป็นขนาดเล็ก

 

 

 

เอกสารแนบ