หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงาน (ตามระเบียบฯ ข้อ ๖)
5 มิถุนายน 2561

3370


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานความเห็นเกี่ยวกับการควบคุมภายในของผู้บริหารหัวหน้าหน่วยงาน (ตามระเบียบฯ ข้อ ๖) ได้ที่นี่