หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภานใน พ.ศ.2544
27 มิถุนายน 2562

3003


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภานใน พ.ศ.2544 ได้ที่นี่