ข่าวประชาสัมพันธ์
กกต.ประจำอบต.หาดยาย ขอแจ้งให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.หาดยาย ยื่นหนังสือ #ขอแต่งตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือก ตั้งเพื่อสังเกตการณ์การออกเสียงลงคะแนและการนับคะแนน สามารถยื่นแจ้งขอแต่ง ตั้งตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งเพื่อสังเกตการณ์ฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 8 ตุลาคม 2566 ณ สำนักปลัด อบต.หาดยาย โดยมีขั้นตอนการแจ้ง ดังนี้ 1. กรอกรายละเอียดตามแบบ ส.ถ. 2/6 พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนของตัวแทนผู้สมัครฯ 2. ยื่นหนังสือตามแบบ ส.ถ. 216 ต่อ ผอ.กกต.ประจำ อบต.หาดยาย ภายใน วันที่ 8 ตุลาคม 2566 หมายเหตุ ตัวแทนผู้สมัครที่เลือกตั้งละ 1 คนเท่านั้น
27 กันยายน 2566

25