ข่าวสารในเครือข่าย อปท.จังหวัด
ย้อนกลับ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง

จ้างจ้างเหมาจัดทำวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอของประชาชนผู้รับบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ประจำปี 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-14

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพลี

จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กค 4470 ชุมพร รหัสพัสดุ 011 52 0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-20

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยสาลิกา หมู่ที่ ๒ ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-20

องค์การบริหารส่วนตำบลนากระตาม

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์สนป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-14

เทศบาลตำบลท่ามะพลา

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-17

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเขาดิน - ห้วยลึก หมู่ที่ ๙,๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-17

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคา

ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-06-13

องค์การบริหารส่วนตำบลรับร่อ

ซื้อวัสดุสำนักงาน (สำนักปลัด) จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-20

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านถ้ำสิงห์ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๗ (๑ กรกฎาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗)

2024-06-20

องค์การบริหารส่วนตำบลครน

ซื้อจารบีชนิดบรรจุหลอดตัวหนอน ขนาดหลอดละ ๓๙๐ กรัม จำนวน ๔ ลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-20

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย

ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-17

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี

ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 10 รายการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกอนุมัติจัดซื้อ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-17

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกส่วนกลาง ยี่ห้อ นิสสัน หมายเลขทะเบียน กฉ 4797 ชุมพร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-20

เทศบาลตำบลท่ายาง

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมติดตั้งเสาไฟฟ้า สายสมบุญอุทิศ หมู่ที่ 9 บ้านบางหลง ตำบลท่ายาง

2024-03-27

เทศบาลตำบลสะพลี

ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-10

สำนักงานเทศบาลตำบลบางหมาก

ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-18

เทศบาลตำบลวังไผ่

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-20

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งตะโก

ทำป้ายไวนิลรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19) พร้อมติดตั้ง

2023-01-12

เทศบาลตำบลทะเลทรัพย์

ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2024-06-13

องค์การบริหารส่วนตำบลปากทรง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชพ.ถ.59001 สายปากทรง - บ้านนา (ช่วงห้างแก) หมู่ที่ 2 ตำบลปากทรง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2024-06-18